Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien – Austria) – Austrian Airlines AG / MG, NF

(Sprawa C-566/18)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 455 z 17.12.2018.