Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien – Rakúsko) – Austrian Airlines AG/MG, NF

(vec C-566/18)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 455, 17.12.2018.