Language of document : ECLI:EU:C:2019:2

Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 8 januari 2019 –
Emcur mot EUIPO

(mål C533/18 P)

”Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – EU-varumärke – Invändningsförfarande – Begäran om registrering av ordmärket EMCURE – Delvis avslag på invändningen”

1.      Överklagande – Grunder – Uppenbart att överklagandet varken kan tas upp till prövning eller vinna bifall på de grunder som anförts – Överklagandet får när som helst ogillas eller avvisas genom ett särskilt uppsatt beslut som är motiverat, utan muntligt förfarande

(Domstolens rättegångsregler, artikel 181)

(se punkterna 3 och 6)

2.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varorna eller tjänsterna – Huruvida varorna eller tjänsterna kompletterar varandra – Omsättningskretsens uppfattning av betydelsen av en vara eller en tjänst för användningen av en annan vara eller tjänst

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)

(se punkt 5)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas då det är uppenbart ogrundat.

2)

Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH ska bära sina rättegångskostnader.