Language of document : ECLI:EU:C:2019:259

Edizzjoni Provviżorja

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba’ Awla)

27 ta’ Marzu 2019 (*)

“Appell – Sussidji – Importazzjonijiet ta’ moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u ta’ komponenti ewlenin tagħhom (ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkunsinnati miċ-Ċina – Dazju kumpensatorju definittiv – Regolament (KE) Nru 597/2009”

Fil-Kawża C‑237/17 P,

li għandha bħala suġġett appell skont l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, ippreżentat fit-8 ta’ Mejju 2017,

Canadian Solar Emea GmbH, stabbilita f’München (il-Ġermanja),

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., stabbilita f’Changshu (iċ-Ċina),

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., stabbilita f’Luoyang (iċ-Ċina),

Csi Cells Co. Ltd, stabbilita f’Suzhou (iċ-Ċina),

Csi Solar Power Group Co. Ltd, li kienet Csi Solar Power (China) Inc., stabbilita f’Suzhou,

irrappreżentati minn J. Bourgeois u A. Willems, avocats, kif ukoll minn S. De Knop u M. Meulenbelt, advocaten,

appellanti,

il-partijiet l-oħra fil-kawża li huma:

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, irrappreżentat minn H. Marcos Fraile, bħala aġent, assistita minn N. Touminen, avocată,

konvenut fl-ewwel istanza,

Il-Kummissjoni Ewropea, irrappreżentata minn T. Maxian Rusche, J.‑F. Brakeland u N. Kuplewatzky, bħala aġenti,

intervenjenti fl-ewwel istanza,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba’ Awla),

komposta minn T. von Danwitz, President tas-Seba’ Awla, li qiegħed jaġixxi bħala President tar-Raba’ Awla, K. Jürimäe, C. Lycourgos (Relatur), E. Juhász u C. Vajda, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: E. Tanchev,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li rat id-deċiżjoni, meħuda wara li nstema’ l-Avukat Ġenerali, li l-kawża tinqata’ mingħajr konklużjonijiet,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1        Permezz tal-appell tagħhom, Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd u Csi Solar Power Group Co. Ltd, li kienet Csi Solar Power (China) Inc. (iktar ’il quddiem “Csi Solar Power”), qegħdin jitolbu l-annullament tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tat-28 ta’ Frar 2017, JingAo Solar et vs Il-Kunsill (T‑158/14, T‑161/14 u T‑163/14, mhux ippubblikata, iktar ’il quddiem is-“sentenza appellata”, EU:T:2017:126), sa fejn, permezz ta’ din is-sentenza, il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors tagħhom għall-annullament tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1239/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq importazzjonijiet ta’ moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw jew li huma kkunsinnati mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (ĠU 2013, L 325, p. 66, iktar ’il quddiem ir-“Regolament kontenzjuż”), sa fejn japplika għall-appellanti.

2        Permezz tal-appell inċidentali tagħha, il-Kummissjoni Ewropea titlob l-annullament tas-sentenza appellata sa fejn il-Qorti Ġenerali ċaħdet l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà mqajma minnha.

 Il-kuntest ġuridiku

3        L-Artikolu 15(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 tal-11 ta’ Ġunju 2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (ĠU 2009, L 188, p. 93, rettifiki fil-ĠU 2015, L 187, p. 91 u fil-ĠU 2016, L 44, p. 20; iktar ’il quddiem ir-“Regolament bażiku”), jipprovdi:

“Meta l-fatti kif finalment stabbiliti juru l-eżistenza ta’ sussidji ta’ kumpens u ħsara li tiġi kkaġunata bihom, u l-interess Komunitarju jitlob intervent skont l-Artikolu 31, għandu jiġi impost dazju ta’ kumpens definittiv mill-Kunsill [tal-Unjoni Ewropea], li jaġixxi fuq proposta ppreżentata mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv.

Il-proposta għandha tiġi adottata mill-Kunsill kemm-il darba ma jiddeċiedix b’maġġoranza sempliċi li jiċħad il-proposta, fi żmien xahar wara l-preżentazzjoni tagħha mill-Kummissjoni.

[…]”

4        L-Artikolu 1 tar-Regolament kontenzjuż jistabbilixxi dazju kumpensatorju definittiv ta’ 6.4 % applikabbli għall-kumpanniji Ċiniżi li, bħall-appellanti, ma kinux inklużi fil-kampjun iżda kkooperaw mal-investigazzjoni u li huma inklużi fl-Anness ta’ dan ir-regolament.

5        Sakemm ikunu ssodisfatti ċerti kundizzjonijiet, l-Artikolu 2 tal-imsemmi regolament jipprevedi, essenzjalment, li l-importazzjonijiet, iddikjarati sabiex jiġu rrilaxxati għaċ-ċirkulazzjoni libera, ta’ prodotti li attwalment jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 8541 40 90 (kodiċi TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 u 8541 40 90 39), u li huma ffatturati minn kumpanniji li l-impenji tagħhom ġew aċċettati mill-Kummissjoni u li huma elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/707/UE tal-4 ta’ Diċembru 2013 li tikkonferma l-aċċettazzjoni ta’ impenn offrut b’rabta mal-proċedimenti ta’ anti-dumping u antisussidji li jikkonċernaw l-importazzjonijiet ta’ moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għall-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ miżuri definittivi (ĠU 2013, L 325, p. 214, rettifika fil-ĠU 2014, L 104, p. 82), huma eżentati mid-dazju antisussidji impost fl-Artikolu 1 tal-istess regolament.

 Il-fatti li wasslu għall-kawża

6        L-appellanti jappartjenu lill-grupp Canadian Solar. Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. u Csi Solar Power huma produtturi esportaturi ta’ ċelloli u ta’ moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin. Canadian Solar Emea hija ppreżentata bħala l-importatur assoċjat tagħhom stabbilit fl-Unjoni Ewropea.

7        Fis-6 ta’ Settembru 2012, il-Kummissjoni ppubblikat, f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, notifika ta’ bidu ta proċediment anti-dumping li jikkonċerna l-importazzjonijiet ta’ moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli u l-wejfers) li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (ĠU 2012, C 269, p. 5).

8        Fl-istess ħin, fit-8 ta’ Novembru 2012, il-Kummissjoni ppubblikat, f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, avviż ta’ bidu ta’ proċedura kontra s-sussidju fir-rigward tal-importazzjonijiet tal-moduli fotovoltajċi tas-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli u wejfers) li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (ĠU 2012, C 340, p. 13).

9        Il-grupp Canadian Solar ikkoopera fil-kuntest ta’ din il-proċedura.

10      Fit-23 ta’ Novembru 2012, l-appellanti ressqu talba sabiex jintgħażlu fil-kampjun, previst fl-Artikolu 27 tar-Regolament bażiku. Madankollu, din it-talba ma ntlaqgħetx.

11      Fl-1 ta’ Marzu 2013, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament (UE) Nru 182/2013, li jagħmel l-importazzjonijiet ta’ moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli u wejfers) li joriġinaw fi jew li huma kkonsinjati mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina soġġetti għar-reġistrazzjoni (ĠU 2013, L 61, p. 2).

12      Fl-4 ta’ Ġunju 2013, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament (UE) Nru 513/2013, li jimponi dazju anti-dumping provviżorju fuq l-importazzjonijiet ta’ moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli u l-wejfers) li joriġinaw jew li jiġu kkonsenjati mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u li jemenda r-Regolament Nru 182/2013 (ĠU 2013, L 152, p. 5, rettifika fil-ĠU 2013, L 190, p. 102).

13      Fit-2 ta’ Awwissu 2013, il-Kummissjoni adottat id-Deċiżjoni 2013/423/UE, li taċċetta impenn offrut b’rabta mal-proċediment antidumping li jikkonċerna l-importazzjonijiet ta’ moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli u l-wejfers) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (ĠU 2013, L 209, p. 26), minn grupp ta’ produtturi esportaturi Ċiniżi li kienu kkooperaw u li huma elenkati fl-Anness ta’ din id-deċiżjoni, li fosthom jinsabu Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. u Csi Solar Power flimkien mal-Kamra tal-Kummerċ Ċiniża għall-Importazzjoni u l-Esportazzjoni ta’ Makkinarju u Prodotti Elettroniċi (iktar ’il quddiem iċ-“CCCME”).

14      Fl-istess jum, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament (UE) Nru 748/2013, li jemenda r-Regolament Nru 513/2013 (ĠU 2013, L 209, p. 1), sabiex tittieħed inkunsiderazzjoni d-Deċiżjoni 2013/423. Essenzjalment, sakemm ikunu ssodisfatti ċerti kundizzjonijiet, l-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 513/2013, kif emendat bir-Regolament Nru 748/2013, jipprevedi, b’mod partikolari, li l-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti identifikati f’dan ir-regolament, iddikjarati sabiex jiġu rrilaxxati għaċ-ċirkulazzjoni libera u ffatturati minn kumpanniji li l-impenji tagħhom ġew aċċettati mill-Kummissjoni u li huma elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni 2013/423, huma eżentati mid-dazju antidumping provviżorju stabbilit fl-Artikolu 1 tal-imsemmi regolament.

15      Fis-27 ta’ Awwissu 2013, il-Kummissjoni kkomunikat il-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li fuq il-bażi tagħhom kellha l-intenzjoni tipproponi l-istabbiliment ta’ dazji antidumping fuq l-importazzjonijiet ta’ moduli u tal-komponenti ewlenin tagħhom (ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkunsinnati miċ-Ċina.

16      Wara n-notifika tal-konklużjonijiet finali tal-proċeduri antidumping u antisussidji, il-produtturi esportaturi, flimkien maċ-CCCME, ippreżentaw notifika bil-għan li jemendaw l-offerta ta’ impenn inizjali tagħhom. Il-Kummissjoni aċċettat it-termini tal-impenn sabiex jiġu eliminati wkoll l-effetti dannużi tal-importazzjonijiet li kienu s-suġġett ta’ sussidji. Barra minn hekk, numru addizzjonali ta’ produtturi esportaturi talbu li jipparteċipaw f’dan l-impenn.

17      Fit-2 ta’ Diċembru 2013, il-Kunsill adotta r-Regolament kontenzjuż. Fl-istess jum, il-Kunsill adotta wkoll ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1238/2013 li jimponi dazju antidumping definittiv u li jiġbor definittivament id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta’ moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkonsinjati mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (ĠU 2013, L 325, p. 1).

18      Fl-4 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni adottat id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707, li permezz tagħha aċċettat l-impenn emendat offert mill-produtturi esportaturi elenkati fl-Anness tagħha, flimkien maċ-CCCME, fil-kuntest tal-proċeduri antidumping u antisussidji li jikkonċernaw l-importazzjonijiet ta’ moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u tal-komponenti ewlenin tagħhom (ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkunsinnati miċ-Ċina għall-perijodu ta’ applikazzjoni tal-miżuri definittivi.

19      Wara l-preżentata tar-rikors għal annullament fil-kawża li tat lok għas-sentenza appellata, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/866 tal-4 ta’ Ġunju 2015 li jirtira l-aċċettazzjoni tal-impenn għal tliet produtturi esportaturi skont id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707 (ĠU 2015, L 139, p. 30). Skont l-Artikolu 1 ta’ dan ir-regolament ta’ implimentazzjoni, ġiet irtirata l-aċċettazzjoni tal-impenn fir-rigward, b’mod partikolari, ta’ Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. u Csi Solar Power. L-imsemmi regolament ta’ implimentazzjoni daħal fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri fis-6 ta’ Ġunju 2015.

 Il-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali u s-sentenza appellata

20      Insostenn tar-rikors tagħhom, l-appellanti ressqu tliet motivi bbażati, l-ewwel wieħed, fuq ksur tal-Artikolu 10(12) u (13) tar-Regolament bażiku, it-tieni wieħed, fuq ksur tal-Artikoli 1 u 27 ta’ dan ir-regolament u, it-tielet wieħed, fuq ksur tal-Artikolu 2(c) tal-istess regolament.

21      Il-Qorti Ġenerali, l-ewwel nett, ċaħdet l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà mqajma mill-Kunsill u mill-Kummissjoni filwaqt li kkonkludiet, b’mod partikolari, li l-aċċettazzjoni ta’ offerta ta’ impenn la tinfluwenza l-ammissibbiltà tar-rikors ippreżentat kontra att li jistabbilixxi dazju kumpensatorju u lanqas l-evalwazzjoni tal-motivi invokati insostenn ta’ dan ir-rikors u li l-appellanti kien għad għandhom interess li r-Regolament kontenzjuż jiġi annullat.

22      It-tieni nett, il-Qorti Ġenerali eżaminat il-motivi mqajma mill-appellanti insostenn tar-rikors tagħhom. Hija ċaħdet l-ewwel żewġ motivi bħala inammissibbli u t-tielet wieħed bħala infondat. Il-Qorti Ġenerali għalhekk ċaħdet ir-rikors fl-intier tiegħu.

 It-talbiet tal-partijiet

23      Permezz tal-appell tagħhom, l-appellanti jitolbu li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

–        tannulla s-sentenza appellata;

–        tilqa’ t-talba mressqa fl-ewwel istanza u tannulla r-Regolament kontenzjuż, sa fejn jikkonċerna lill-appellanti;

–        tikkundanna lill-konvenut fl-ewwel istanza għall-ispejjeż tal-appellanti u għall-ispejjeż tiegħu stess, kemm fl-ewwel istanza u kemm fl-appell;

–        tikkundanna lill-partijiet kollha l-oħra fil-proċedura tal-appell għall-ispejjeż rispettivi tagħhom, jew, sussidjarjament,

–        tannulla s-sentenza appellata;

–        tibgħat il-kawża lura quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex din tiddeċiedi mill-ġdid;

–        tirriżerva d-deċiżjoni dwar l-ispejjeż marbuta mal-ewwel istanza u mal-appell sakemm tingħata s-sentenza definittiva tal-Qorti Ġenerali, u

–        tikkundanna lill-partijiet kollha l-oħra fil-proċedura tal-appell għall-ispejjeż rispettivi tagħhom.

24      Il-Kunsill jitlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

–        tiċħad l-appell u

–        tikkundanna lill-appellanti għall-ispejjeż tal-appell u tal-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali.

25      Il-Kummissjoni titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

–        tiċħad l-appell u

–        tikkundanna lill-appellanti għall-ispejjeż.

26      Permezz tal-appell inċidentali tagħha, il-Kummissjoni, sostnuta mill-Kunsill, titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

–        tannulla s-sentenza appellata;

–        tiddikjara inammissibbli r-rikors fl-ewwel istanza, jew

–        sussidjarjament, tiddikjara li r-rikors fl-ewwel istanza ma għandux skop, jew

–        iktar sussidjarjament, tiddikjara infondat ir-rikors fl-ewwel istanza u twarrab l-interpretazzjoni tar-rabta kawżali fis-sens tal-Artikolu 8 tar-Regolament bażiku mogħtija mill-Qorti Ġenerali fil-kuntest tat-tielet motiv tar-rikors fl-ewwel istanza, u

–        tikkundanna lill-appellanti għall-ispejjeż.

27      L-appellanti jitolbu li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

–        tiċħad l-appell inċidentali fl-intier tiegħu;

–        tikkundanna lill-Kummissjoni tbati l-ispejjeż tal-appellanti u l-ispejjeż tagħha stess li jirriżultaw kemm mir-rikors fl-ewwel istanza u kemm mill-appell inċidentali, u

–        tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż tiegħu stess.

 Fuq l-appell inċidentali

28      L-appell inċidentali ppreżentat mill-Kummissjoni huwa intiż, prinċipalment, li jikkontesta l-ammissibbiltà tar-rikors fl-ewwel istanza, li hija kwistjoni preliminari fil-konfront ta’ dawk dwar il-mertu mqajma mill-appell prinċipali. Għalhekk għandu l-ewwel jiġi eżaminat dan l-appell inċidentali.

29      Insostenn tal-appell inċidentali tagħha, il-Kummissjoni, sostnuta mill-Kunsill, tqajjem żewġ aggravji. L-ewwel aggravju, invokat b’mod prinċipali, huwa bbażat fuq żball ta’ liġi sa fejn il-Qorti Ġenerali qieset li r-Regolament kontenzjuż seta’, fih innifsu, ikollu konsegwenzi legali għall-appellanti. It-tieni aggravju, invokat b’mod sussidjarju, huwa bbażat fuq nuqqas ta’ motivazzjoni u fuq żball ta’ liġi sa fejn il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-interess tal-appellanti li jiġi annullat ir-Regolament kontenzjuż kien għadu jeżisti fid-data tal-għoti tas-sentenza appellata.

 Fuq l-ewwel aggravju tal-appell inċidentali

 L-argumenti tal-partijiet

30      L-ewwel aggravju tal-appell inċidentali, ippreżentat b’mod prinċipali, huwa maqsum f’żewġ partijiet.

31      Permezz tal-ewwel parti ta’ dan l-aggravju, li jikkonċerna l-punti 38 sa 44 tas-sentenza appellata, il-Kummissjoni ssostni li l-Qorti Ġenerali ma mmotivatx suffiċjentement il-konklużjoni tagħha li r-Regolament kontenzjuż, u mhux id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707, jolqot is-sitwazzjoni legali tal-appellanti u li, fi kwalunkwe każ, meta fformulat din il-konklużjoni, il-Qorti Ġenerali kisret il-prinċipju ġenerali tad-dritt tal-Unjoni dwar l-ekwilibriju istituzzjonali kif ukoll l-Artikoli 13 u 14 tar-Regolament bażiku.

32      Il-Kummissjoni tqis, l-ewwel nett, li l-konklużjoni tal-Qorti Ġenerali, fis-sens li għandu jintalab l-annullament tar-Regolament kontenzjuż bħala motiv adegwat sabiex jiġu kkontestati l-konklużjonijiet dwar l-eżistenza ta’ sussidji, ta’ dannu u ta’ rabta kawżali, tinjora kompletament il-fatt li l-appellanti kellhom jikkontestaw id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707 jekk l-għan tagħhom kien li jikkontestaw tali konklużjonijiet. Issa, l-evalwazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali jissostanzjaw biss il-konklużjoni li rikors seta’ jiġi ppreżentat jew kontra r-Regolament kontenzjuż, jew kontra d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707. Skont il-Kummissjoni, dan iwassal għal nuqqas ta’ motivazzjoni sa fejn mis-sentenza appellata huwa impossibbli li tiġi dedotta r-raġuni għaliex ir-Regolament kontenzjuż huwa neċessarjament, jew anki normalment, l-att li għandu jiġi kkontestat, u mhux id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707, li minnha fil-verità joħorġu d-drittijiet u/jew l-obbligi għall-importatur ikkonċernat.

33      It-tieni nett, il-Kummissjoni tallega li, meta ddeċidiet li r-rikors għandu jiġi ppreżentat kontra r-Regolament kontenzjuż, u mhux kontra d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707, il-Qorti Ġenerali kisret il-prinċipju ġenerali ta’ ekwilibriju istituzzjonali kif ukoll it-tqassim tal-kompetenzi bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni, kif stabbilit fl-Artikoli 13 u 14 tar-Regolament bażiku. Fil-fatt, skont il-Kummissjoni, il-konklużjoni tal-Qorti Ġenerali timplika li din id-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni ma hijiex biżżejjed fiha nnifisha, iżda għandha tiġi vvalidata permezz tad-drittijiet u tal-obbligi indipendenti maħluqa mill-Kunsill bl-adozzjoni tar-Regolament kontenzjuż.

34      Barra minn hekk, il-Kummissjoni tosserva li dawn l-iżbalji ta’ liġi ma jistgħux jiġi rrimedjati bil-konklużjoni magħmula fil-punt 39 tas-sentenza appellata, fis-sens li l-qrati tal-Unjoni “impliċitament, iżda neċessarjament” ikkonfermaw l-ammissibbiltà ta’ rikors kontra regolamenti li jistabbilixxu dazji definittivi ppreżentati minn partijiet li għandhom interess u li l-impenn tagħhom kien ġie aċċettat. Minn naħa, tali kwistjoni sempliċement ma kinitx indirizzata fil-ġurisprudenza ċċitata f’dan il-punt u, min-naħa l-oħra, din il-ġurisprudenza tal-aħħar tinsab f’kontradizzjoni diretta mas-sentenza tad-29 ta’ Marzu 1979, NTN Toyo Bearing et vs Il-Kunsill (113/77, EU:C:1979:91).

35      Permezz tat-tieni parti tal-ewwel aggravju tal-appell inċidentali, il-Kummissjoni ssostni li l-aċċettazzjoni ta’ impenn tikkostitwixxi att favorevoli li l-adozzjoni tiegħu kienet intalbet mill-appellanti u li ma jolqotx is-sitwazzjoni legali tagħhom. Il-konklużjoni kuntrarja tal-Qorti Ġenerali, fil-punt 43 tas-sentenza appellata, jekk jitqies li hija korretta, tistabbilixxi biss interess sabiex jintalab l-annullament tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707, iżda mhux l-annullament tar-Regolament kontenzjuż. Skont il-Kummissjoni, dan il-punt 43 tas-sentenza appellata fih żewġ żbalji ta’ liġi.

36      L-ewwel nett, l-imsemmi punt 43 ma fih ebda raġunament li jispjega r-raġuni għaliex l-aċċettazzjoni ta’ impenn mill-Kummissjoni hija differenti minn deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiddikjara kompatibbli mas-suq intern konċentrazzjoni li tkun ġiet innotifikata lilha, minn dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li tikkonstata li ftehim ma jmurx kontra l-Artikolu 101(1) TFUE jew minn deċiżjoni li tiddikjara kompatibbli mas-suq intern għajnuna mill-Istat innotifikata.

37      It-tieni nett, il-Kummissjoni ssostni li l-Artikolu 13 tar-Regolament bażiku ma jipprevedix l-adozzjoni ta’ att distint ladarba l-Kummissjoni tkun ikkonkludiet l-investigazzjoni tagħha dwar is-sussidji u d-dannu. Issa, il-konklużjoni tal-Qorti Ġenerali tfisser li kumpannija li toffri impenn hija obbligata tikkontesta b’mod antiċipat id-deċiżjoni li taċċetta l-impenn sa minn qabel ma tiġi konkluża, diversi xhur iktar tard, l-investigazzjoni antisussidji.

38      Il-Kummissjoni tindika, għal finijiet ta’ kompletezza, li l-punt 44 tas-sentenza appellata fih żewġ żbalji ta’ liġi. Minn naħa, l-affermazzjoni tal-Qorti Ġenerali li r-Regolament kontenzjuż emenda s-sitwazzjoni legali tal-appellanti fir-rigward tad-“dazji kumpensatorji fuq il-prodotti li ma humiex koperti mill-impenn” hija bbażata fuq żball ta’ liġi marbut mal-interpretazzjoni tal-offerta ta’ impenn jew ma’ żnaturament ta’ provi mill-Qorti Ġenerali, fil-każ li din l-offerta titqies li hija “punt ta’ fatt”. Fil-fatt, skont il-Kummissjoni, l-appellanti ma kellhomx id-dritt li jbigħu l-prodott ikkonċernat b’mod ieħor għajr konformement mad-dispożizzjonijiet tal-impenn, kif jirriżulta b’mod ċar u mingħajr ambigwità mit-test tal-offerta ta’ impenn. Għaldaqstant, seta’ jkun hemm dazji biss fuq il-prodotti li jaqbżu l-livell annwali, u mhux fuq “prodotti li ma humiex koperti mill-impenn”.

39      Min-naħa l-oħra, peress li d-dazji fuq il-“prodotti [...] li jaqbżu l-livell annwali” kienu diġà inklużi fl-offerta ta’ impenn, hawnhekk ma humiex inkwistjoni dritt ġdid jew obbligu ġdid li joħorġu mir-Regolament kontenzjuż.

40      L-appellanti jqisu li l-ewwel aggravju tal-appell inċidentali għandu jiġi miċħud.

 Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

41      Permezz tal-ewwel aggravju tal-appell inċidentali, il-Kummissjoni ssostni, essenzjalment, li l-Qorti Ġenerali, fil-punti 38 sa 44 tas-sentenza appellata, wettqet żball ta’ liġi meta qieset li r-Regolament kontenzjuż seta’, fih innifsu, ikollu konsegwenzi legali għall-appellanti.

42      L-ewwel parti ta’ dan l-aggravju hija bbażata, essenzjalment, fuq l-argument li l-Qorti Ġenerali ma mmotivatx suffiċjentement il-konklużjoni tagħha li r-Regolament kontenzjuż, u mhux id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707, li permezz tagħha l-Kummissjoni aċċettat l-impenn offert mill-produtturi esportaturi msemmija fl-Anness tagħha, fosthom dawk tal-grupp Canadian Solar, jolqot is-sitwazzjoni legali tal-appellanti u fuq l-argument li, fi kwalunkwe każ, meta fformulat din il-konklużjoni, il-Qorti Ġenerali kisret il-prinċipju ta’ ekwilibriju istituzzjonali.

43      Għandu jiġi osservat, fl-ewwel lok, li, għall-kuntrarju tal-argumenti tal-Kummissjoni, fil-punti 38 sa 44 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali la tafferma li r-Regolament kontenzjuż għandu neċessarjament, jew anki normalment, ikun l-att ikkontestat, u lanqas ma tafferma li r-rikors għal annullament kellu jiġi ppreżentat kontra dan ir-regolament u mhux kontra d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707. B’hekk, għandu jiġi kkonstatat li l-argument tal-Kummissjoni jirriżulta minn qari żbaljat tas-sentenza appellata. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Qorti Ġenerali ma tistax tiġi kkritikata li ma mmotivatx dak li ma affermatx.

44      Fit-tieni lok, minn naħa, għandu jiġi kkonstatat li, jekk tiġi aċċettata l-pożizzjoni tal-Kummissjoni, dan iwassal sabiex l-impriżi, li l-impenn tagħhom dwar prezz minimu mal-importazzjoni (iktar ’il quddiem il-“PMI”) ikun ġie aċċettat mill-Kummissjoni, ikunu preklużi milli jikkontestaw regolament li jissuġġettahom għal dazju kumpensatorju definittiv. Issa, kif il-Qorti Ġenerali indikat fil-punt 39 tas-sentenza appellata, la l-Qorti Ġenerali u lanqas il-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenzi tagħhom iċċitati f’dan il-punt, ma ddeċidew li kien inammissibbli r-rikors għal annullament ippreżentat minn impriża kontra regolament li jissuġġettaha għal dazji antidumping definittivi għar-raġuni li l-Kummissjoni kienet aċċettat impenn ta’ PMI offert minn din l-impriża.

45      Min-naħa l-oħra, għandu jiġi osservat li r-Regolament kontenzjuż jolqot neċessarjament is-sitwazzjoni legali tal-appellanti sa fejn, jekk tali regolament jiġi annullat, l-offerta ta’ impenn titlef is-sens tagħha. Issa, dan huwa preċiżament dak li osservat il-Qorti Ġenerali fil-punt 42 tas-sentenza appellata.

46      Barra minn hekk, għandu jitfakkar li, kif jirriżulta mill-punti 41 u 42 tas-sentenza appellata, l-appellanti baqgħu suġġetti għad-dazji kumpensatorji previsti fir-Regolament kontenzjuż, konformement mal-Artikoli 1 u 2 tiegħu, fir-rigward tal-importazzjonijiet li jaqbżu l-livell annwali previst fl-impenn ta’ PMI.

47      F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni ma tistax tallega b’mod validu li l-Qorti Ġenerali kisret il-prinċipju ta’ ekwilibriju istituzzjonali. Għall-kuntrarju, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fis-sens li l-appellanti kellhom jikkontestaw id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707 jekk l-għan tagħhom kien li jikkontestaw il-konklużjonijiet dwar l-eżistenza ta’ sussidji, tista’ tiġi aċċettata biss li kieku l-Kunsill kien obbligat, mal-aċċettazzjoni mill-Kummissjoni ta’ impenn ta’ PMI offert minn impriża, jadotta regolament li jistabbilixxi miżuri kumpensatorji definittivi. Issa, il-kompetenza tal-Kunsill, f’dan ir-rigward, ma hijiex kompetenza limitata, kif jirriżulta mill-Artikolu 15(1) tar-Regolament bażiku, li jipprovdi li l-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi adottata mill-Kunsill sakemm dan ma jiddeċidix li jiċħadha.

48      F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li r-rwol tal-Kummissjoni jagħmel parti mill-proċess ta’ deċiżjoni tal-Kunsill. Kif jirriżulta mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni hija responsabbli sabiex twettaq investigazzjonijiet u sabiex tiddeċiedi, fuq il-bażi tagħhom, li tagħlaq il-proċedura jew, għall-kuntrarju, li tkompli bil-proċedura billi tadotta miżuri provviżorji u billi tipproponi lill-Kunsill l-adozzjoni ta’ miżuri definittivi. Madankollu, huwa l-Kunsill li għandu jieħu d-deċiżjoni definittiva (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-14 ta’ Marzu 1990, Nashua Corporation et vs Il-Kummissjoni u Il-Kunsill, C‑133/87 u C‑150/87, EU:C:1990:115, punt 8).

49      Għaldaqstant, l-ewwel parti tal-ewwel aggravju tal-appell inċidentali għandha tiġi miċħuda.

50      Fir-rigward tat-tieni parti ta’ dan l-ewwel aggravju, li fil-kuntest tagħha l-Kummissjoni ssostni li l-aċċettazzjoni ta’ impenn ta’ PMI tikkostitwixxi att favorevoli għall-appellanti, li ma jolqotx is-sitwazzjoni legali tagħhom, għall-kuntrarju ta’ dak li jirriżulta mill-punt 43 tas-sentenza appellata, huwa biżżejjed li jiġi osservat li din il-kwistjoni hija irrilevanti peress li l-att ikkontestat li huwa s-suġġett tar-rikors għal annullament li l-Qorti Ġenerali qieset li huwa ammissibbli huwa r-Regolament kontenzjuż u mhux id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707, li permezz tagħha l-Kummissjoni aċċettat dan l-impenn.

51      Fir-rigward taż-żewġ żbalji ta’ liġi li allegatament huwa vvizzjat bihom il-punt 44 tas-sentenza appellata, u li l-Kummissjoni tindika li qiegħda tqajjem biss għal finijiet ta’ kompletezza, dawn l-iżbalji, jekk jitqiesu li huma stabbiliti, ma jista’ jkollhom, fid-dawl ta’ dak li jirriżulta mill-punti 41 sa 48 ta’ din is-sentenza, ebda impatt fuq il-validità tal-konklużjoni tal-Qorti Ġenerali li l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà mqajma mill-Kunsill u mill-Kummissjoni kellha tiġi miċħuda għaliex ir-Regolament kontenzjuż jolqot is-sitwazzjoni legali tal-appellanti.

52      Għandu jingħad ukoll li l-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet li l-leġiżlatur tal-Unjoni, meta adotta dan ir-regolament, introduċa miżuri ta’ protezzjoni kummerċjali li jikkostitwixxu sett jew “pakkett” u li huma intiżi li jintlaħaq riżultat komuni, jiġifieri l-eliminazzjoni tal-effett dannuż għall-industrija tal-Unjoni tas-sussidju Ċiniż dwar il-prodotti kkonċernati filwaqt li jitħares l-interess ta’ din l-industrija u li l-Artikolu 2 tal-imsemmi regolament ma setax jiġi sseparat mid-dispożizzjonijiet l-oħra tal-istess regolament (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tad-9 ta’ Novembru 2017, SolarWorld vs Il-Kunsill, C‑205/16 P, EU:C:2017:840, punti 46 u 57).

53      Minn dan isegwi li l-ewwel aggravju tal-appell inċidentali għandu jiġi miċħud.

 Fuq it-tieni aggravju tal-appell inċidentali

 L-argumenti tal-partijiet

54      Permezz tat-tieni aggravju tal-appell inċidentali, ippreżentat b’mod sussidjarju, il-Kummissjoni, sostnuta mill-Kunsill, issostni li, anki jekk jitqies li l-Qorti Ġenerali kellha raġun meta qieset, fil-punt 44 tas-sentenza appellata, li r-Regolament kontenzjuż emenda s-sitwazzjoni legali tal-appellanti għaliex huwa biss bis-saħħa ta’ dan ir-regolament li l-appellanti għandhom iħallsu d-dazji fuq il-pannelli solari inkwistjoni li jaqbżu l-volum annwali, ir-rikors għal annullament quddiem il-Qorti Ġenerali kien tilef l-iskop tiegħu fil-ġurnata li fiha daħal fis-seħħ ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni 2015/866, li rtira l-aċċettazzjoni tal-impenn offert mill-appellanti.

55      Il-Kummissjoni tikkonstata li l-livell annwali ta’ importazzjoni tal-prodott ikkonċernat, previst fl-aċċettazzjoni tal-offerta ta’ impenn tal-appellanti, qatt ma kien intlaħaq qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-regolament ta’ implimentazzjoni. Barra minn hekk, anki jekk l-appellanti kellhom interess ġuridiku fuq il-bażi tal-klawżola tal-impenn li tipprevedi l-ħlas ta’ dazji għall-prodotti importati lil hinn minn dan il-livell annwali, dan l-interess intemm, fi kwalunkwe każ, fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-imsemmi regolament ta’ implimentazzjoni, li kellu jwassal għall-konstatazzjoni li, f’dik id-data, ir-rikors għal annullament kien tilef l-iskop tiegħu. F’dan ir-rigward, skont il-Kummissjoni, il-Qorti Ġenerali naqset milli twieġeb għal tali argument imqajjem minnha matul is-seduta quddiem il-Qorti Ġenerali.

56      Il-Kummissjoni żżid li, anki jekk jitqies li l-Qorti Ġenerali wieġbet għal dan l-argument, fil-punt 44 tas-sentenza appellata, it-tweġiba tagħha ma tikkonċernax il-kwistjoni mqajma mill-Kummissjoni. Fil-fatt, huwa preċiżament minħabba li l-Kummissjoni rtirat l-aċċettazzjoni tal-impenn fir-rigward tal-appellanti wara n-nuqqas ta’ osservanza tiegħu li l-konsegwenzi legali ta’ din l-aċċettazzjoni ma setgħux jibqgħu jagħtu lill-appellanti interess ġuridiku leġittimu.

57      L-appellanti jqisu li dan l-aggravju għandu jiġi miċħud sa fejn ma jistax jinftiehem u, fi kwalunkwe każ, huwa ineffettiv.

 Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

58      Għandu jiġi osservat li ċ-ċaħda tal-ewwel aggravju tal-appell inċidentali timplika ċ-ċaħda tat-tieni aggravju. Fil-fatt, mill-evalwazzjoni li wasslet għaċ-ċaħda ta’ dan l-ewwel aggravju jirriżulta li r-Regolament kontenzjuż għandu konsegwenzi fuq is-sitwazzjoni legali tal-appellanti, irrispettivament mill-eżistenza tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707.

59      B’hekk, il-fatt li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni 2015/866 irtira l-aċċettazzjoni tal-impenn offert mill-appellanti li kienet prevista fl-imsemmija Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/707, f’sitwazzjoni fejn il-livell annwali ta’ importazzjoni tal-prodott ikkonċernat, previst f’dan l-impenn, qatt ma kien intlaħaq, ma jista’ jkollu ebda impatt fuq il-konstatazzjoni li r-Regolament kontenzjuż jolqot is-sitwazzjoni legali tal-appellanti u li, għaldaqstant, dawn tal-aħħar setgħu jippreżentaw, quddiem il-Qorti Ġenerali, rikors għall-annullament ta’ dan ir-regolament tal-aħħar.

60      Għaldaqstant, it-tieni aggravju tal-appell inċidentali għandu jiġi miċħud.

61      Fir-rigward tat-talba tal-Kummissjoni, imressqa b’mod iktar sussidjarju, li r-rikors fl-ewwel istanza jiġi ddikjarat infondat u li titwarrab l-interpretazzjoni tar-rabta kawżali fis-sens tal-Artikolu 8 tar-Regolament bażiku mogħtija mill-Qorti Ġenerali fil-kuntest tat-tielet motiv imressaq fl-ewwel istanza, din it-talba għandha tiġi miċħuda bħala inammissibbli sa fejn ma hija ssostanzjata b’ebda argument legali.

62      Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, l-appell inċidentali għandu jiġi miċħud fl-intier tiegħu.

 Fuq l-appell

63      Insostenn tal-appell tagħhom, l-appellanti jinvokaw aggravju wieħed, ibbażat fuq żball ta’ liġi sa fejn il-Qorti Ġenerali, fil-punti 61 sa 71 tas-sentenza appellata, eżiġiet li l-appellanti jipprovaw l-interess tagħhom li jqajmu l-ewwel u t-tieni motivi tar-rikors għal annullament tagħhom u, fi kwalunkwe każ, fuq żball fil-klassifikazzjoni legali tal-fatti, sa fejn l-appellanti effettivament għandhom tali interess.

 L-argumenti tal-partijiet

64      L-appellanti jsostnu, fl-ewwel lok, li, b’analoġija, meta applikat għall-possibbiltà li jitqajmu motivi iżolati l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li minnha joħroġ li kull rikorrent huwa meħtieġ juri li għandu interess ġuridiku, jiġifieri interess li l-att ikkontestat jiġi annullat, il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi għal erba’ raġunijiet.

65      L-ewwel nett, l-evalwazzjoni tal-Qorti Ġenerali tmur kontra l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, li teżiġi li l-appellanti juru biss interess fl-annullament tal-att ikkontestat.

66      Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali naqset milli tagħmel distinzjoni bejn, minn naħa, l-ewwel u t-tieni motivi tar-rikors għal annullament u, min-naħa l-oħra, sitwazzjonijiet fejn motiv ikun inammissibbli għaliex ir-rikorrent ma jkollux locus standi sabiex iqajmu. Dawn is-sitwazzjonijiet, identifikati fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, jikkonċernaw, minn naħa, il-każ fejn motiv ma jkunx jikkonċerna rikorrent iżda jsegwi l-interess ġenerali jew l-interessi tal-liġi u, min-naħa l-oħra, il-każ fejn motiv jikkonċerna regoli li, bħalma huma r-regoli proċedurali ta’ istituzzjoni, ma humiex maħsuba li jiżguraw il-protezzjoni tal-individwi. Issa, skont l-appellanti, l-ewwel u t-tieni motivi tar-rikors għal annullament ma kinux jikkonċernaw din it-tip ta’ sitwazzjoni u l-Qorti Ġenerali ma invokatx li kienu jikkonċernaw tali sitwazzjoni.

67      It-tieni nett, l-appellanti jinvokaw ksur tad-drittijiet tad-difiża tagħhom għaliex il-Qorti Ġenerali pprekludiethom milli jqajmu l-motivi li fil-fehma tagħhom kienu opportuni, bi ksur tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem il-“Karta”).

68      It-tielet nett, l-appellanti jqisu li, anki jekk jiġi aċċettat li kienu meħtieġa jipprovaw l-interess tagħhom li jqajmu l-ewwel u t-tieni motivi tar-rikors għal annullament, il-konklużjoni tal-Qorti Ġenerali li dawn il-motivi huma inammissibbli tikser id-dritt tagħhom għal rimedju effettiv, previst fl-Artikolu 47 tal-Karta. Fil-fatt, l-appellanti kien imisshom ippreżentaw rikors għal annullament fit-terminu previst fis-sitt paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE sabiex jevitaw il-preskrizzjoni tad-drittijiet tagħhom, sa fejn, fil-każ kuntrarju, fid-dawl tal-ġurisprudenza li toħroġ mis-sentenza tad-9 ta’ Marzu 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), huma kienu jesponu ruħhom għar-riskju li jiġu mċaħħda mill-possibbiltà li jikkontestaw il-validità tar-Regolament kontenzjuż quddiem il-qorti ta’ Stat Membru fil-kuntest ta’ talba għal deċiżjoni preliminari.

69      F’dan ir-rigward, l-appellanti jfakkru li, skont il-Qorti Ġenerali, l-interess tagħhom li jqajmu l-ewwel żewġ motivi tar-rikors għal annullament huwa ipotetiku, li jimplika li, fil-każ li l-interess tagħhom li jqajmu dawn il-motivi jimmaterjalizza wara l-iskadenza tat-terminu ta’ xahrejn previst fis-sitt paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE, huma jkunu preklużi milli jressqu kawża. Tali sitwazzjoni tkun iktar u iktar problematika fid-dawl tal-fatt li waħda mill-appellanti, Canadian Solar Emea, kumpannija li timporta, kienet tkun tista’ tikkontesta l-validità tar-Regolament kontenzjuż quddiem qorti nazzjonali f’kull mument li kieku ma kinitx marbuta mal-appellanti l-oħra, li, min-naħa tagħhom, huma kumpanniji li jesportaw.

70      Ir-raba’ nett, l-appellanti jsostnu li l-Qorti Ġenerali kisret id-dritt għal smigħ tagħhom għaliex il-kwistjoni tal-ammissibbiltà tal-ewwel żewġ motivi tar-rikors għal annullament ma kinitx diskussa kompletament quddiem il-Qorti Ġenerali. Fil-fatt, din il-kwistjoni ma ġietx invokata mill-Kunsill u mill-Kummissjoni matul il-proċedura bil-miktub u lanqas ma kienet indirizzata kompletament matul is-seduta quddiem il-Qorti Ġenerali, u dan ipprekluda lill-appellanti milli juru li huma jipproduċu u jesportaw lejn l-Unjoni, u jimportaw fl-Unjoni, moduli li joriġinaw minn pajjiżi terzi iżda li jiġu kkunsinnati miċ-Ċina, u jimportaw fl-Unjoni moduli li joriġinaw miċ-Ċina iżda li jiġu kkunsinnati minn pajjiżi terzi.

71      Fit-tieni lok, l-appellanti jqisu li l-Qorti Ġenerali wettqet żball fil-klassifikazzjoni legali tal-fatti meta kkonkludiet, fil-punti 66 sa 70 tas-sentenza appellata, li ma kellhomx interess iqajmu l-ewwel u t-tieni motivi tar-rikors għal annullament.

72      Minn naħa, minn ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-appellanti għandhom interess ġuridiku li jevitaw li l-istituzzjonijiet ma jirriproduċux żbalji bbażati fuq interpretazzjoni żbaljata tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament bażiku, kif ġara f’dan il-każ, peress li l-Kummissjoni adottat regolament ġdid, jiġifieri r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/366 tal-1 ta’ Marzu 2017 li jimponi dazji kumpensatorji fuq l-importazzjoni ta’ moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina wara rieżami tal-skadenza skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) 2016/1037 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jtemm l-investigazzjoni dwar ir-rieżami interim parzjali skont Artikolu 19(3) tar-Regolament (UE) 2016/1037 (ĠU 2017, L 56, p. 1), li jestendi l-applikazzjoni tar-Regolament kontenzjuż bi tmintax-il xahar addizzjonali u li jipproduċi l-istess żbalji.

73      Min-naħa l-oħra, il-motivi mqajma mill-appellanti kienu jikkonċernaw il-portata tal-investigazzjoni antisussidji, li sussegwentement ikkonċernat is-sussidju kumpensatur, id-dannu, ir-rabta kawżali u l-evalwazzjonijiet tal-interess tal-Unjoni li wasslu lill-Kunsill sabiex jadotta r-Regolament kontenzjuż.

74      Il-Kunsill u l-Kummissjoni jitolbu li l-ewwel aggravju jiġi miċħud bħala parzjalment inammissibbli u parzjalment infondat u, fi kwalunkwe każ, bħala infondat fl-intier tiegħu.

 Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

75      L-ewwel nett, il-Qorti Ġenerali ġustament fakkret, fil-punt 61 tas-sentenza appellata, li, skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, rikors għal annullament ippreżentat minn persuna fiżika jew ġuridika huwa ammissibbli biss sa fejn din tal-aħħar ikollha interess li l-att ikkontestat jiġi annullat. Tali interess jeħtieġ li l-annullament ta’ dan l-att jista’, fih innifsu, ikollu konsegwenzi legali u li r-rikors b’hekk jista’, bl-eżitu tiegħu, jikseb vantaġġ għall-parti li tkun ippreżentatu. Il-prova ta’ tali interess, li għandu jiġi evalwat fil-jum li fih jiġi ppreżentat ir-rikors u li jikkostitwixxi l-kundizzjoni essenzjali u primordjali għal kull rikors ġudizzjarju, għandha titressaq mir-rikorrent (sentenza tat-18 ta’ Ottubru 2018, Gul Ahmed Textile Mills vs Il-Kunsill, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, punt 37).

76      Kif indikat ukoll il-Qorti Ġenerali fil-punti 62 u 63 tas-sentenza appellata, l-interess ġuridiku ta’ rikorrent għandu jkun reali u attwali. Dan l-interess ma jistax jikkonċerna sitwazzjoni futura u ipotetika. Fid-dawl tal-iskop tar-rikors, dan l-interess għandu jeżisti fl-istadju tal-preżentata tiegħu, taħt piena ta’ inammissibbiltà, u għandu jibqa’ jeżisti sal-għoti tad-deċiżjoni ġudizzjarja, għaliex fl-assenza tiegħu ma jkunx hemm lok li tingħata deċiżjoni (sentenza tas-17 ta’ Settembru 2015, Mory et vs Il-Kummissjoni, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 56 u 57 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata). Il-qorti adita bl-istanza tista’ tqajjem ex officio u f’kull mument tal-proċedura l-assenza ta’ interess ta’ parti li żżomm it-talba tagħha minħabba fatt li jkun jseħħ wara d-data tal-att promotur (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-18 ta’ Ottubru 2018, Gul Ahmed Textile Mills vs Il-Kunsill, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, punt 38).

77      Fir-rigward tal-allegazzjoni li l-Qorti Ġenerali żbaljat meta rrikjediet li l-appellanti jipprovaw l-interess tagħhom li jqajmu l-ewwel u t-tieni motivi tar-rikors għal annullament tagħhom, għandu jitfakkar, l-ewwel nett, li l-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet li motiv ta’ annullament ikun inammissibbli għar-raġuni li l-interess ġuridiku ma jkunx preżenti f’sitwazzjoni fejn, jekk jitqies li huwa fondat, l-annullament tal-att ikkontestat fuq il-bażi ta’ dan il-motiv ma jkunx ta’ natura li jikseb sodisfazzjon għar-rikorrent (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tad-9 ta’ Ġunju 2011, Evropaïki Dynamiki vs BĊE, C‑401/09 P, EU:C:2011:370, punt 49 u l-ġurisprudenza ċċitata).

78      Issa, fir-rigward tal-iżball li l-Qorti Ġenerali allegatament wettqet fil-klassifikazzjoni legali tal-fatti, għandu jiġi osservat li huwa minnu li mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li, f’ċerti ċirkustanzi, rikorrent jista’ jżomm interess li jitlob l-annullament ta’ att imħassar fil-mori tal-kawża, sabiex l-awtur tal-att ikkontestat ikollu jwettaq, fil-futur, l-emendi adegwati u, b’hekk, jiġi evitat ir-riskju ta’ repetizzjoni tal-illegalità li biha dan l-att ikun allegatament ivvizzjat (sentenza tas-6 ta’ Settembru 2018, Bank Mellat vs Il-Kunsill, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, punt 64).

79      Madankollu, l-eventwali persistenza ta’ tali interess, sabiex jiġi evitat li l-istituzzjonijiet ma jirriproduċux żbalji bbażati fuq interpretazzjoni żbaljata ta’ dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni, ma tistax tiġi aċċettata f’sitwazzjoni fejn l-interess ġuridiku tar-rikorrent qatt ma eżista.

80      B’hekk, sa fejn, fid-data tal-preżentata tar-rikors għal annullament tagħhom, l-appellanti ma stabbilixxewx l-interess tagħhom li jqajmu l-ewwel żewġ motivi, u sa fejn dan l-interess, konformement mal-ġurisprudenza ċċitata fil-punti 75 u 76 ta’ din is-sentenza, għandu jiġi evalwat fil-jum li fih jiġi ppreżentat ir-rikors u ma jistax jikkonċerna sitwazzjoni futura u ipotetika, l-appellanti ma jistgħux jiġġustifikaw tali interess billi jinvokaw il-ħtieġa li jiġi evitat li l-istituzzjonijiet jirriproduċu żbalji bbażati fuq interpretazzjoni żbaljata ta’ dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni.

81      Fir-rigward tal-allegazzjoni li, sa fejn l-ewwel u t-tieni motivi tar-rikors għal annullament kienu jikkonċernaw il-portata tal-investigazzjoni antisussidji, dawn il-motivi għandhom jiġu ddikjarati ammissibbli, għandu jiġi osservat li din l-allegazzjoni ma tistax tiġi aċċettata. Fil-fatt, il-fatt li, fuq il-mertu, tali motivi jindirizzaw elementi ta’ din l-investigazzjoni, bħalma huma s-sussidju, id-dannu jew ir-rabta kawżali, ma jistax, waħdu, jimplika l-ammissibbiltà ta’ dawn il-motivi f’sitwazzjoni fejn l-appellanti ma stabbilixxewx interess li jqajmu l-imsemmija motivi.

82      Minn dan isegwi li, meta bbażat ruħha fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja msemmija fil-punti 75 u 76 ta’ din is-sentenza, il-Qorti Ġenerali kellha raġun tikkonkludi, fil-punt 71 tas-sentenza appellata, li dawn l-ewwel żewġ motivi tar-rikors għal annullament kellhom jiġu miċħuda bħala inammissibbli.

83      It-tieni nett, fir-rigward tal-argument li l-Qorti Ġenerali kisret l-Artikolu 47 tal-Karta, għandu jitfakkar li, fid-dawl tal-protezzjoni mogħtija minnu, dan l-artikolu ma huwiex intiż li jemenda s-sistema ta’ stħarriġ ġudizzjarju prevista fit-Trattati, u b’mod partikolari r-regoli dwar l-ammissibbiltà tar-rikorsi ppreżentati direttament quddiem il-qorti tal-Unjoni, kif jirriżulta wkoll mill-Ispjegazzjonijiet dwar dan l-Artikolu 47 li, konformement mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 6(1) TUE u mal-Artikolu 52(7) tal-Karta, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni għall-finijiet tal-interpretazzjoni tal-Karta (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-3 ta’ Ottubru 2013, Inuit Tapiriit Kanatami et vs Il-Parlament u Il-Kunsill, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punt 97 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

84      Għaldaqstant, għandu jiġi kkonstatat li l-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 47 tal-Karta ma teżiġix li individwu għandu jkun jista’, b’mod inkundizzjonat, jippreżenta rikors għal annullament, direttament quddiem il-qorti tal-Unjoni, kontra atti leġiżlattivi tal-Unjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-3 ta’ Ottubru 2013, Inuit Tapiriit Kanatami et vs Il-Parlament u Il-Kunsill, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punt 105).

85      F’dawn iċ-ċirkustanzi, l-appellanti ma jistgħux jallegaw b’mod validu li r-rekwiżit li jistabbilixxu interess li jinvokaw motiv ta’ annullament jikser id-dritt tagħhom għal rimedju effettiv, kif previst fl-Artikolu 47 tal-Karta.

86      Barra minn hekk, fir-rigward tal-allegazzjoni li l-Qorti Ġenerali kisret id-dritt għal smigħ tal-appellanti, li joħroġ minn dan l-artikolu tal-Karta, għandu jiġi kkonstatat li dawn tal-aħħar ma humiex qegħdin jikkontestaw li, matul is-seduta quddiem il-Qorti Ġenerali, id-diversi intervenjenti indirizzaw is-suġġett tal-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà mqajma mill-Kunsill fir-rigward tal-ewwel żewġ motivi tar-rikors għal annullament. B’hekk, l-appellanti ma jistgħux jallegaw b’mod validu li l-Qorti Ġenerali ma ħallithomx jindirizzaw il-punti ta’ liġi kollha li kienu deċiżivi għall-eżitu tal-proċedura jew li ma ħallithomx iressqu l-provi neċessarji insostenn tal-pożizzjoni tagħhom.

87      It-tielet nett, fir-rigward tal-argument li, fid-dawl tal-ġurisprudenza li tirriżulta mis-sentenza tad-9 ta’ Marzu 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), il-konklużjoni tal-Qorti Ġenerali tipprekludi lill-appellanti milli jippreżentaw rikors ġudizzjarju fis-sitwazzjoni li l-interess tagħhom li jqajmu l-ewwel u t-tieni motivi jitnissel wara l-iskadenza tat-terminu ta’ xahrejn previst fis-sitt paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE, huwa biżżejjed li jiġi osservat li, f’tali każ, il-ġurisprudenza inkwistjoni ma tikkostitwixxix, bħala prinċipju, ostakolu sabiex l-appellanti jkunu jistgħu jqajmu tali motivi quddiem qorti nazzjonali.

88      Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li l-uniku aggravju kif ukoll l-appell fl-intier tiegħu għandhom jiġu miċħuda.

 Fuq l-ispejjeż

89      Skont l-Artikolu 184(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, meta l-appell ma jkunx fondat, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż.

90      L-Artikolu 138(1) ta’ dawn ir-Regoli, applikabbli għall-proċedura tal-appell bis-saħħa tal-Artikolu 184(1) tal-imsemmija Regoli, jipprevedi li l-parti li titlef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu.

91      Peress li Canadian Solar Emea, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. kif ukoll Csi Solar Power tilfu fir-rigward tal-appell prinċipali tagħhom, u peress li l-Kunsill kif ukoll il-Kummissjoni talbu li dawn jiġu kkundannati għall-ispejjeż, hemm lok li dawn il-kumpanniji jiġu kkundannati għall-ispejjeż marbuta mal-imsemmi appell.

92      Konformement mal-Artikolu 140(1) tar-Regoli tal-Proċedura, li huwa wkoll applikabbli għall-proċedura tal-appell bis-saħħa tal-Artikolu 184(1) tagħhom, il-Kummissjoni, li intervjeniet fil-proċedura dwar l-appell prinċipali, għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha.

93      Peress li l-Kummissjoni tilfet fir-rigward tal-appell inċidentali tagħha, u peress li Canadian Solar Emea, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. kif ukoll Csi Solar Power talbu li l-Kummissjoni tiġi kkundannata għall-ispejjeż, hemm lok li din tal-aħħar tiġi kkundannata għall-ispejjeż marbuta mal-appell inċidentali.

94      Konformement mal-Artikolu 140(1) tar-Regoli tal-Proċedura, li huwa wkoll applikabbli għall-proċedura tal-appell bis-saħħa tal-Artikolu 184(1) tagħhom, il-Kunsill, li intervjena fil-proċedura dwar l-appell inċidentali, għandu jbati l-ispejjeż rispettivi tiegħu.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) taqta’ u tiddeċiedi:

1)      L-appelli huma miċħuda.

2)      Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd u Csi Solar Power Group Co. Ltd huma kkundannati għall-ispejjeż marbuta mal-appell prinċipali.

3)      Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha marbuta mal-appell prinċipali.

4)      Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata għall-ispejjeż marbuta mal-appell inċidentali.

5)      Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu marbuta mal-appell inċidentali.

Firem


*      Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.