Language of document :

Преюдициално запитване от College van Beroep voor het bedrijfsleven. (Нидерландия), постъпило на 21 декември 2018 г. — Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Дело C-814/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ursa Major Services BV

Ответник: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Преюдициални въпроси

Приложим ли е член 55, параграф 1 от Регламент № 1198/20061 в правоотношението между отпускащия финансовата помощ орган, в конкретния случай министърът, и бенефициера (получателят на финансовата помощ)?

В случай че отговорът на първия въпрос е в смисъл, че член 55, параграф 1 от Регламент № 1198/2006 се прилага в правоотношението между отпускащия финансовата помощ орган и бенефициера, могат ли разходите, направени от трето лице (като в зависимост от конкретния случай това може да е чрез прихващане), да бъдат разглеждани като разходи по член 55, параграф 1 от Регламент № 1198/2006, направени в действителност от бенефициера?

В случай че отговорът на втория въпрос е в смисъл, че разходите, направени от трето лице (като в зависимост от конкретния случай това може да е чрез прихващане) не могат да бъдат разглеждани като разходи по член 55, параграф 1 от Регламент № 1198/2006:

a)    следва ли в резултат на възприетата административна практика, според която отпускащият финансовата помощ орган разглежда систематически приносите от трети лица като разходи по смисъла на член 55, параграф 1 от Регламент № 1198/2006, направени в действителност от бенефициера, да се приеме, че бенефициерът не може да признава възприетото от отпускащия финансовата помощ орган неправилно тълкуване на член 55, параграф 1 от Регламент № 1198/2006, поради което има право да претендира финансовата помощ в размера, в който му е била отпусната, и

б)    в този случай следват ли приносите от трети лица да бъдат причислявани към разходите по смисъла на член 55, параграф 1 от Регламент № 1198/2006, направени в действителност от бенефициера (в резултат на което финансовата помощ следва да бъде в по-голям размер), или

в)    след съобразяване на принципа на защита на оправданите правни очаквания и/или на принципа на правна сигурност следва да не се стига до връщане на неоснователно отпуснатите финансови помощи?

г)    В това отношение по-различно ли е положението, ако отпускащият финансовата помощ орган, какъвто е настоящият случай, е отпуснал авансови суми по финансовата помощ?

____________

1     Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 година за Европейския фонд за рибарство (ОВ L 223, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 4р том 9, стр. 229).