Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 21. prosince 2018 – Ursa Major Sevices BV v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Věc C-814/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Ursa Major Sevices BV

Žalovaný: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Předběžné otázky

Použije se čl. 55 odst. 1 nařízení č. 1198/20061 na vztah mezi poskytovatelem podpory, v tomto případě ministrem, a oprávněnou osobou (příjemcem podpory)?

Bude-li první otázka zodpovězena v tom smyslu, že se čl. 55 odst. 1 nařízení č. 1198/2006 na vztah mezi poskytovatelem podpory a jejím příjemcem použije: Lze výdaje vynaložené třetí osobou (případně vykázané i formou vzájemného zápočtu) považovat za výdaje skutečně uhrazené příjemcem ve smyslu čl. 55 odst. 1 nařízení č. 1198/2006?

Bude-li druhá otázka zodpovězena v tom smyslu, že výdaje vynaložené třetí osobou (případně vykázané i formou vzájemného zápočtu) nelze považovat za výdaje skutečně uhrazené příjemcem ve smyslu čl. 55 odst. 1 nařízení č. 1198/2006:

a)    Jestliže poskytovatel podpory v rámci zažité praxe v zásadě považoval příspěvky třetích osob za výdaje skutečně uhrazené příjemcem ve smyslu čl. 55 odst. 1 nařízení č. 1198/2006, znamená to, že je třeba vycházet z předpokladu, že příjemce nemohl zjistit, že si poskytovatel podpory vykládá čl. 55 odst. 1 nařízení č. 1198/2006 chybně, a má tudíž nárok na podporu v původně přiznaném rozsahu, a

b)    mají být v takovém případě příspěvky třetích osob přičteny k výdajům skutečně uhrazeným příjemcem ve smyslu čl. 55 odst. 1 nařízení č. 1198/2006 (a stanovená výše podpory bude tudíž vyšší), nebo

c)    má se s ohledem na zásadu ochrany legitimního očekávání nebo zásadu právní jistoty upustit od požadavku, aby příjemce neoprávněně poskytnutou podporu vrátil?

d)    Je v této souvislosti relevantní, že poskytovatel podpory vyplatil zálohu na podporu, jako tomu bylo v projednávané věci?

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (Úř. věst. 2006, L 223, s. 1).