Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 21.12.2018 – Ursa Major Services BV v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(asia C-814/18)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ursa Major Services BV

Vastapuoli: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko asetuksen (EU) N:o 1198/20061 55 artiklan 1 kohtaa tuen myöntäjän, joka on käsiteltävässä asiassa ministeri, ja tuensaajan väliseen suhteeseen?

Jos ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan, että asetuksen (EU) N:o 1198/2006 55 artiklan 1 kohtaa sovelletaan tuen myöntäjän ja tuensaajan väliseen suhteeseen: voidaanko kolmannen osapuolen (kuittauksen kautta tai muuten) maksamia menoja pitää asetuksen (EU) N:o 1198/2006 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina tuensaajan tosiasiallisesti maksamina menoina?

Jos toiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan, että kolmannen osapuolen (kuittauksen kautta tai muuten) maksamia menoja ei voida pitää asetuksen (EU) N:o 1198/2006 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina tuensaajan tosiasiallisesti maksamina menoina:

a)    merkitseekö käytännön täytäntöönpano, jossa tuen myöntäjä on jatkuvasti pitänyt kolmansien osapuolten osuuksia asetuksen (EU) N:o 1198/2006 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina tuensaajan tosiasiallisesti maksamina menoina, sitä, ettei tuensaajan voida odottaa huomaavan tuen myöntäjän tulkitsevan asetuksen (EU) N:o 1198/2006 55 artiklan 1 kohtaa virheellisesti, jolloin tuensaajalla voi olla oikeus hänelle myönnettyyn tukeen, ja

b)    onko kolmansien osuudet tällöin luokiteltava asetuksen (EU) N:o 1198/2006 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi tuensaajan tosiasiallisesti maksamiksi menoiksi (missä tapauksessa tuki vahvistetaan korkeampana) tai

c)    onko perusteettomasti myönnetyn tuen takaisinperinnästä tällöin luovuttava luottamuksensuojaa koskevan periaatteen ja/tai oikeusvarmuuden periaatteen vaikutuksesta?

d)    Onko tällöin vielä merkitystä sillä seikalla, minä ajankohtana tuen myöntäjä on samassa yhteydessä myöntänyt tuen ennakkoa, kuten käsiteltävässä asiassa on tapahtunut?

____________

1 Euroopan kalatalousrahastosta 27.7.2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006 (EUVL 2006, L 223, s. 1).