Language of document :

2018 m. gruodžio 21 d. College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ursa Major Services BV / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Byla C-814/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Ursa Major Services BV

Atsakovas: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento Nr. 1198/20061 55 straipsnio 1 dalis taikytina paramos teikėjo (šiuo atveju – ministro) ir gavėjo (paramos gavėjo) santykiams?

2.    Tuo atveju, jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta, kad Reglamento Nr. 1198/2006 55 straipsnio 1 dalis paramos teikėjo ir naudos gavėjo santykiams yra taikytina: ar trečiojo asmens patirtos išlaidos (tam tikrais atvejais atliekant užskaitą) gali būti laikomos paramos gavėjų faktiškai patirtomis išlaidomis, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 1198/2006 55 straipsnio 1 dalį?

3.    Tuo atveju, jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta, kad trečiojo asmens (tam tikrais atvejais atliekant užskaitą) patirtos išlaidos negali būti laikomos paramos gavėjų faktiškai patirtomis išlaidomis, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 1198/2006 55 straipsnio 1 dalį:

a)    Ar įgyvendinimo praktika, kai paramos teikėjas trečiųjų asmenų įnašus sistemiškai laikė išlaidomis, kurias pagal Reglamento Nr. 1198/2006 55 straipsnio 1 dalį faktiškai patyrė naudos gavėjai, reiškia, jog reikėtų manyti, kad paramos gavėjas galėjo nepastebėti, jog paramos teikėjas netinkamai aiškina Reglamento Nr. 1198/2006 55 straipsnio 1 dalį, todėl turi teisę į paramą, kaip ji jam buvo suteikta, ir

b)    tuomet trečiųjų asmenų įnašai turi būti priskiriami prie išlaidų, kurias pagal Reglamento Nr. 1198/2006 55 straipsnio 1 dalį faktiškai patyrė paramos gavėjai (todėl nustatoma didesnė paramos suma), ar

c)    atsižvelgiant į teisėtų lūkesčių apsaugos ir (arba) teisinio saugumo principus, turi būti atsisakyta reikalavimo grąžinti neteisėtai skirtą paramą?

d)    Ar šiuo atveju yra skirtumas, jeigu paramos teikėjas (kaip šiuo atveju) paramą suteikė avansu?

____________

1 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, dėl Europos žuvininkystės fondo (OL L 223, 2006, p. 1).