Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 21. decembrī iesniedza College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nīderlande) – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Lieta C-814/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ursa Major Services BV

Atbildētājs: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas Nr. 1198/2006 1 55. panta 1. punkts ir piemērojams attiecībām starp piešķīrēju, izskatāmajā lietā – ministru, un tā saņēmēju?

Gadījumā, ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts tādējādi, ka Regulas Nr. 1198/2006 55. panta 1. punkts ir piemērojams attiecībām starp atbalsta piešķīrēju un tā saņēmēju, vai izdevumus, ko veic trešā persona (iespējams, ieskaita veidā), var uzskatīt par atbalsta saņēmēju faktiski veiktiem izdevumiem Regulas Nr. 1198/2006 55. panta 1. punkta nozīmē?

Gadījumā, ja uz otro jautājumu tiek atbildēts tādējādi, ka izdevumus, ko veic trešā persona (iespējams, ieskaita veidā), nevar uzskatīt par atbalsta saņēmēju faktiski veiktiem izdevumiem Regulas Nr. 1198/2006 55. panta 1. punkta nozīmē:

    (a)    Vai īstenošanas prakse, kad atbalsta piešķīrējs trešo personu ieguldījumus sistemātiski ir uzskatījis par izdevumiem, ko Regulas Nr. 1198/2006 55. panta 1. punkta nozīmē ir faktiski veikuši atbalsta saņēmēji, nozīmē, ka ir jāuzskata, ka atbalsta saņēmējs nevarēja konstatēt atbalsta piešķīrēja kļūdainu Regulas Nr. 1198/2006 55. panta 1. punkta interpretāciju, tādēļ viņam ir tiesības saņemt piešķirto atbalstu, un

    (b)    vai šādā gadījumā trešo personu ieguldījumi ir jāpieskaita izdevumiem, ko Regulas Nr. 1198/2006 55. panta 1. punkta nozīmē ir faktiski veikuši atbalsta saņēmēji (tādēļ atbalstu nosaka lielākā apmērā), vai arī,

(c)    ņemot vērā tiesiskās paļāvības aizsardzības un/vai tiesiskās drošības principu, nepamatoti piešķirtais atbalsts nav jāatprasa?

(d)    Vai šajā kontekstā kaut ko maina tas, ka atbalsta piešķīrējs, kā izskatāmajā lietā, ir piešķīris atbalsta avansu?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 1198/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par Eiropas Zivsaimniecības fondu (OV 2006, L 223, 1. lpp.).