Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 21 grudnia 2018 r. – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Sprawa C-814/18)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ursa Major Services BV

Strona pozwana: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Pytania prejudycjalne

Czy art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/20061 ma zastosowanie do relacji pomiędzy udzielającym dotacji, w tym przypadku ministrem, a beneficjentem (odbiorcą dotacji)?

W razie udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi, zgodnie z którą art. 55 ust. 1 rozporządzenia 1198/2006 ma zastosowanie do relacji pomiędzy udzielającym dotacji a beneficjentem: czy wydatki poniesione przez osobę trzecią (również poprzez potrącenie) należy uznać za wydatki faktycznie poniesione przez beneficjenta w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006?

W razie udzielenia na pytanie drugie odpowiedzi, zgodnie z którą wydatków poniesionych przez osobę trzecią (również poprzez potrącenie) nie należy uznać za wydatki faktycznie poniesione przez beneficjenta w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia 1198/2006:

(a)    czy praktyka stosowania, zgodnie z którą udzielający dotacji konsekwentnie uznaje wydatki poniesione przez osoby trzecie za wydatki faktycznie poniesione przez beneficjenta w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006 oznacza, że od beneficjenta nie można oczekiwać, iż mógł on wykryć tę nieprawidłowość udzielającego dotacji w dokonanej przez niego wykładni art. 55 ust. 1 rozporządzenia 1198/2006, wobec czego beneficjent ma roszczenie o wypłatę dotacji w wysokości, jaka została mu przyznana, i

(b)    wkład osób trzecich powinien zostać wtedy zaliczony do wydatków faktycznie poniesionych przez beneficjenta w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia 1198/2006 (w którym to przypadku dotacja została ustalona na wyższym poziomie), czy

(c)    konieczność odzyskania nieprawidłowo przyznanej dotacji powinna być rozpatrywana z uwzględnieniem zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i/lub zasady pewności prawa?

(d)    czy ma przy tym znaczenie okoliczność – tak jak w niniejszej sprawie – kiedy udzielający dotacji przyznał zaliczkę na jej poczet?

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. 2006, L 223, s.1)