Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Holandsko) 21. decembra 2018 – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(vec C-814/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Ursa Major Services BV

Žalovaný: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudiciálne otázky

1.    Je možné článok 55 ods. 1 nariadenia č. 1198/20061 uplatniť na vzťah medzi poskytovateľom pomoci, v tomto prípade ministrom, a prijímateľom (príjemcom pomoci)?

2.    Pre prípad, že odpoveď na prvú otázku bude v tom zmysle, že článok 55 ods. 1 nariadenia č. 1198/2006 je možné uplatniť na vzťah medzi poskytovateľom pomoci a prijímateľom: Je možné výdavky, ktoré (prípadne v podobe započítania) vynaložila tretia osoba, považovať za výdavky, ktoré v zmysle článku 55 ods. 1 nariadenia č. 1198/2006 skutočne zaplatili prijímatelia?

3.    Pre prípad, že odpoveď na druhú otázku bude v tom zmysle, že výdavky, ktoré (prípadne v podobe započítania) vynaložila tretia osoba, nemožno považovať za výdavky, ktoré v zmysle článku 55 ods. 1 nariadenia č. 1198/2006 skutočne zaplatili prijímatelia:

Treba v dôsledku zaužívanej praxi, v rámci ktorej poskytovateľ pomoci systematicky považoval príspevky tretích osôb za výdavky, ktoré v zmysle článku 55 ods. 1 nariadenia č. 1198/2006 skutočne zaplatili prijímatelia, vychádzať z toho, že prijímateľ nemohol rozpoznať, že poskytovateľ pomoci nesprávne vykladal článok 55 ods. 1 nariadenia č. 1198/2006, a teda má nárok na pomoc tak, ako mu bola poskytnutá, a

majú sa potom príspevky tretích osôb započítať k výdavkom, ktoré v zmysle článku 55 ods. 1 nariadenia č. 1198/2006 skutočne zaplatili prijímatelia (takže pomoc bude stanovená vo väčšej výške) alebo

sa s ohľadom na zásadu ochrany legitímnej dôvery a/alebo zásadu právnej istoty má upustiť od vymáhania vrátenia neoprávnene poskytnutej pomoci?

Mení na tom niečo skutočnosť, že poskytovateľ pomoci, ako v tomto prípade, poskytol preddavok na pomoc?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 2006, s. 1).