Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederländerna) den 21 december 2018 – Ursa Major Services BV mot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Mål C-814/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parter i det nationella målet

Sökande: Ursa Major Services BV

Motpart: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tolkningsfrågor

1.    Är artikel 55.1 i förordning nr 1198/20061 tillämplig på förhållandet mellan bidragsgivaren, i förevarande fall ministern, och stödmottagaren (mottagaren av bidraget)?

2.    För det fall den första frågan ska besvaras så, att artikel 55.1 i förordning nr 1198/2006 är tillämplig på förhållandet mellan bidragsgivaren och stödmottagaren, kan utgifter som betalas av tredje man (med eller utan avräkning) betraktas som utgifter som faktiskt har betalats av stödmottagaren, i den mening som avses i artikel 55.1 i förordning nr 1198/2006?

3.    För det fall den andra frågan ska besvaras så, att utgifter som betalas av tredje man (med eller utan avräkning) inte kan betraktas som utgifter som faktiskt har betalats av stödmottagaren, i den mening som avses i artikel 55.1 i förordning nr 1198/2006,

a)    innebär en praxis där bidragsgivaren konsekvent betraktar bidrag från tredje man som utgifter som faktiskt har betalats av stödmottagaren, i den mening som avses i artikel 55.1 i förordning nr 1198/2006, att stödmottagaren inte kunde förväntas ha upptäckt denna felaktiga tolkning av artikel 55.1 i förordning nr 1198/2006, och att stödmottagaren därför har rätt till de bidrag denne erhållit, och

b)    ska bidragen från tredje man då anses ingå i de utgifter som faktiskt har betalats av stödmottagaren, i den mening som avses i artikel 55.1 i förordning nr 1198/2006, (vilket medför ett högre bidrag) eller

(c)    ska det felaktigt utbetalade bidraget återkrävas på grund av att principen om skydd för berättigade förväntningar och/eller rättssäkerhetsprincipen har åsidosatts?

(d)    gör det någon skillnad om bidragsgivaren, som i förevarande fall, har betalat ut ett förskott på bidraget?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 2006, s. 1).