Language of document :

Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 23 октомври 2018 г. — Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Дело C-665/18)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: Pólus Vegas Kft.

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Преюдициални въпроси

Могат ли точки 39—42 от решение на Съда на Европейския съюз по дело C-98/14 да се тълкуват в смисъл, че петкратното увеличение на фиксирания по размер данък върху хазартните игри и едновременното въвеждане на пропорционален данък върху хазартните игри във вътрешна нормативна уредба и без преходен период, представлява ограничение на свободното предоставяне на услуги, гарантирано в член 56 ДФЕС?

С оглед на прилагането на Допълнителен протокол № 1 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и на член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, могат ли термините „затрудняване“ или „по-слаба привлекателност“, използвани в постановеното по дело C-98/14 решение, да се тълкуват в смисъл, че неоправданото и надхвърлящо разумното увеличаване на данъка върху хазартните игри в държава членка лишава организаторите на хазартни игри в игрални зали от печалбите им по непропорционален и дискриминиращ начин, като нарушава условията на конкуренцията в полза на казината и противоречи на посочения Допълнителен протокол към ЕКЗПЧОС и член 17 от Хартата на основните права?

Може ли постановеното по дело C-98/14 решение да се тълкува в смисъл, че когато в резултат на неоправданото и дискриминационното увеличаване на данъка върху хазартните игри стопанисването на игрални автомати престава да е рентабилно и води само до загуби, може да се приеме, че е налице „затрудняване“ или „по-слаба привлекателност“?

Може ли при прилагането в държавата членка на постановеното по дело C-98/14 решение понятието за свободно предоставяне на услуги да се тълкува в смисъл, че когато става въпрос за експлоатирани в държава членка игрални зали и казина може по принцип да се презумира, че е налице трансграничен елемент на правото на Съюза, а именно, че граждани на Съюза от други държави членки също могат да се възползват от възможностите на въпросните игри?

____________