Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 23. října 2018 – Pólus Vegas Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Věc C-665/18)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Pólus Vegas Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Předběžné otázky

Lze body 39 až 42 rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-98/14 vykládat v tom smyslu, že skutečnost, že se prostřednictvím vnitrostátní právní úpravy pětinásobně a bez stanovení přechodného období zvyšuje paušální daň z her a zároveň zavádí poměrná daň z her, omezuje volný pohyb služeb zakotvený v článku 56 SFEU?

Lze výrazy „bránit“ nebo „činit méně atraktivním“, zmíněné v rozsudku ve věci C-98/14, vykládat – s ohledem na Dodatkový protokol č. 1 k Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP) a na článek 17 Listiny základních práv Evropské unie a při uplatnění těchto předpisů – v tom smyslu, že neodůvodněné a neadekvátní zvýšení daně z her jednoho členského státu v nepřiměřené míře a diskriminačním způsobem připravuje pořadatele hazardních her v hernách o zisky, narušuje hospodářskou soutěž ve prospěch kasin a je v rozporu s citovaným Dodatkovým protokolem k EÚLP a článkem 17 Listiny základních práv?

Lze obsah rozsudku ve věci C-98/14 vykládat v tom smyslu, že na základě skutečnosti, že provozování hracích přístrojů přestává být v důsledku neodůvodněného a diskriminačního zvýšení daně z her rentabilní a možné je jen se ztrátami, lze konstatovat, že dochází k „bránění“ nebo „činění méně atraktivním“?

Lze v rámci uplatňování rozsudku ve věci C-98/14 v členském státě vykládat volný pohyb služeb v tom smyslu, že v případě heren a kasin provozovaných v jednom členském státě je třeba v zásadě předpokládat unijní přeshraniční prvek, tedy skutečnost, že i občané Unie z jiných členských států mohou využívat dotčených herních příležitostí?

____________