Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 23. oktober 2018 – Pólus Vegas Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Sag C-665/18)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Pólus Vegas Kft.

Sagsøgt: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Præjudicielle spørgsmål

1)    Kan præmis 39-42 i Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-98/14 fortolkes således, at den omstændighed, at den faste spilleafgift i henhold til en national lov femdobles uden en overgangsordning, og der samtidig indføres en proportional spilleafgift, udgør en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser som omhandlet i artikel 56 TEUF?

2)    Kan begreberne »indebære ulemper for« eller »gøre mindre tiltrækkende«, som nævnes i dommen i sag C-98/14 – i betragtning og under anvendelse af tillægsprotokol nr. 1 til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – fortolkes således, at en ubegrundet og urimelig forhøjelse af spilleafgiften i en medlemsstat fratager udbydere af hasardspil i spillehaller deres fordele på en måde, der er uforholdsmæssig og diskriminerende, hvilket fordrejer konkurrencen til fordel for kasinoerne og er i strid med nævnte tillægsprotokol til EMRK og artikel 17 i chartret om grundlæggende rettigheder?

3)    Kan indholdet af dommen i sag C-98/14 fortolkes således, at den omstændighed, at driften af spillemaskiner ophører med at være rentabel og kun kan gennemføres med tab som følge af den ubegrundede og diskriminerende forhøjelse af spilleafgiften, gør det muligt at konstatere, at der opstår en virkning, der »indebærer ulemper« eller »gør mindre tiltrækkende«?

4)    Kan den frie udveksling af tjenesteydelser ved anvendelsen af dommen i sag C-98/14 i medlemsstaten fortolkes således, at det for så vidt angår spillehaller og kasinoer, der drives i en medlemsstat, i princippet bør antages, at der foreligger et grænseoverskridende element i EU, nemlig den omstændighed, at EU-borgere fra andre medlemsstater også kan gøre brug af de omhandlede spillemuligheder?

____________