Language of document :

2019 m. spalio 23 d. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pólus Vegas Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Byla C-665/18)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Pólus Vegas Kft.

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byloje C-98/14 priimto sprendimo 39–42 punktai gali būti aiškinami taip, kad nacionalinės teisės aktais, pagal kuriuos, nenumačius pereinamojo laikotarpio, penkis kartus padidinamas fiksuoto dydžio lošimo mokestis ir kartu nustatomas procentinis lošimo mokestis, ribojama SESV 56 straipsnyje įtvirtinta laisvė teikti paslaugas?

2.    Ar Sprendime C-98/14 vartojamus terminus „trukdoma“ arba „daroma ne taip patrauklu“, atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) papildoma protokolą Nr. 1 ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnį ir juos taikant, galima aiškinti taip, kad, valstybei narei nepagrįstai ir netinkamai padidinus lošimo mokestį, automatų salonuose vykdomų azartinių lošimų organizatoriai neproporcingai netenka pelno ir yra diskriminuojami, taip iškraipant konkurenciją kazino naudai ir pažeidžiant minėtą EŽTK papildomą protokolą ir Pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnį?

3.    Ar Sprendimą C-98/14 galima aiškinti taip, kad jei dėl nepagrįsto ir diskriminuojančio lošimo mokesčio padidinimo lošimo automatų eksploatavimas tampa nepelningas ir lošimo automatai gali būti eksploatuojami tik nuostolingai, galima laikyti, kad yra „trukdoma“ arba „daroma ne taip patrauklu“ vykdyti tokią veiklą?

4.    Ar, valstybėje narėje taikant Sprendimą C-98/14, laisvę teikti paslaugas galima aiškinti taip, kad, kai valstybėje narėje eksploatuojami automatų salonai ir kazino, visų pirma reikia daryti prielaidą, kad tai yra Sąjungoje vykdoma veikla, kuriai būdingas tarpvalstybinis aspektas, t. y. kad Sąjungos piliečiai iš kitų valstybių narių taip pat gali pasinaudoti nagrinėjamomis galimybėmis lošti?

____________