Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. oktobrī iesniedza Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Lieta C-665/18)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītāja: Pólus Vegas Kft.

Atbildētāja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības Tiesas lietā C-98/14 pasludinātā sprieduma 39.–42. punkts ir interpretējami tādējādi, ka valsts tiesiskajā regulējumā bez pārejas noteikumiem pieckāršojot ar fiksētu likmi piemērojamā azartspēļu nodokļa apmēru un vienlaikus ieviešot ar proporcionālu likmi piemērojamu azartspēļu nodokli, tiek ierobežota LESD 56. pantā nostiprinātā pakalpojumu sniegšanas brīvība?

Vai lietā C-98/14 pasludinātajā spriedumā minētās vārdkopas “traucētu” vai “padarītu mazāk pievilcīgu” ― ievērojot un piemērojot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECPAK) Pirmo papildprotokolu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. pantu ― ir interpretējamas tādējādi, ka azartspēļu nodokļa nepamatota un pārmērīga palielināšana dalībvalstī atņem spēļu zālēs rīkoto azartspēļu organizētājiem peļņu nesamērīgā un diskriminējošā veidā, kropļojot konkurenci par labu kazino un pārkāpjot minēto ECPAK papildprotokolu un Pamattiesību hartas 17. pantu?

Vai lietā C-98/14 pasludinātajā spriedumā nospriestais ir interpretējams tādējādi, ka gadījumā, ja azartspēļu nodokļa nepamatotas un diskriminējošas palielināšanas rezultātā spēļu automātu ekspluatācija kļūst nerentabla un var tikt veikta tikai ar zaudējumiem, ir iespējams konstatēt, ka tā tiek “traucēta” vai “padarīta mazāk pievilcīga”?

Vai, dalībvalstī piemērojot lietā C-98/14 pasludināto spriedumu, pakalpojumu sniegšanas brīvība ir interpretējama tādējādi, ka dalībvalstī ekspluatēto spēļu zāļu un kazino gadījumā principā ir jāprezumē Savienības pārrobežu elementa esamība, proti, tas, ka attiecīgo azartspēļu iespēju izmantošanā var būt ieinteresēti arī Savienības pilsoņi no citām dalībvalstīm?

____________