Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 23. októbra 2018 – Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(vec C-665/18)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Pólus Vegas Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciálne otázky

Možno body 39 až 42 rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-98/14 vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že vnútroštátnou právnou úpravou sa bez prechodného režimu späťnásobuje paušálna daň z hry a zároveň sa zavádza pomerná daň z hry predstavuje obmedzenie slobodného poskytovania služieb uvedené v článku 56 ZFEÚ?

Možno pojmy „sťažiť“ alebo „urobiť menej atraktívnym“ uvedené v rozsudku vo veci C-98/14 – pri zohľadnení a uplatnení Dodatkového protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv (EDĽP) a článku 17 Charty základných práv Európskej únie – vykladať v tom zmysle, že neoprávnené a neprimerané zvýšenie dane z hry v členskom štáte zbavuje organizátorov hazardných hier v herniach ich ziskov neprimeraným a diskriminačným spôsobom, čím dochádza k narušeniu hospodárskej súťaže v prospech kasín a porušeniu uvedeného Dodatkového protokolu k EDĽP a článku 17 Charty základných práv?

Môže sa obsah rozsudku vo veci C-98/14 vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že prevádzkovanie hracích automatov prestáva byť ziskové a môže sa vykonávať len so stratou v dôsledku neoprávneného a diskriminačného zvýšenia dane z hry umožňuje konštatovať, že takéto prevádzkovanie je „sťažené“ alebo „menej atraktívne“?

Možno slobodné poskytovanie služieb pri uplatnení rozsudku vo veci C-98/14 v členskom štáte vykladať v tom zmysle, že v prípade herní a kasín prevádzkovaných v členskom štáte, treba v zásade predpokladať existenciu cezhraničného prvku Únie, to znamená skutočnosť, že občania Únie z iných členských štátov môžu rovnako využívať príležitosti na príslušnú hru?

____________