Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 23 oktober 2018 – Pólus Vegas Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Mål C-665/18)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i det nationella målet

Sökande: Pólus Vegas Kft.

Svarande: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Tolkningsfrågor

Ska punkterna 39–42 i den dom som Europeiska unionens domstol meddelade i mål C-98/14 tolkas så att det utgör en inskräkning i friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 56 FEUF att i en nationell bestämmelse – utan övergångsbestämmelser – femdubbla en schablonskatt på hasardspel och samtidigt införa en proportionerlig skatt på sådana spel?

Ska uttrycken ”försvårade” och ”gjorde det mindre attraktivt” som används i den ovannämnda domen i mål C-98/14 – med beaktande och tillämpning av tilläggsprotokoll nr 1 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – tolkas så att en omotiverad och orimlig ökning av spelskatten som genomförs av en medlemsstat innebär att organisatörer av hasardspel i spelhallar berövas sina vinster på ett oproprtionerligt och diskriminerande sätt och att konkurrensen därmed snedvrids till fördel för kasinon i strid med nämnda tilläggsprotokoll till Europakonventionen och artikel 17 i stadgan om de grundläggande rättigheterna?

Ska domen i mål C-98/14 tolkas så, att det förhållandet att driften av spelmaskiner upphör att vara lönsam och därför endast kan ske med förlust som följd av den omotiverade och diskriminerande ökningen av skatten på spel innebär att det ska anses ha gjorts ”försvårade eller … mindre attraktivt” att driva sådan verksamhet?

Vid tillämpning av domen i mål C-98/14 i den aktuella medlemsstaten ; ska friheten att tillhandahålla tjänster tolkas så att det vid spel i spelhallar och kasinon i en medlemsstat i princip ska antas föreligga en gränsöverskridande aspekt inom unionen det vill säga det faktum att unionsmedborgare från andra medlemsstater också kan använda sig av de erbjudna spelmöjligheterna?

____________