Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Köln (Германия), постъпило на 4 януари 2019 г. — QG/Germanwings GmbH

(Дело C-7/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Köln

Страни в главното производство

Ищец: QG

Ответник: Germanwings GmbH

Преюдициален въпрос

Представлява ли обявена от синдикална организация в съответствие с националното право редовна стачка на работниците и служителите на опериращия въздушен превозвач извънредно обстоятелство по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/20041 ?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).