Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Köln (Tyskland) den 4. januar 2019 – QG mod Germanwings GmbH

(Sag C-7/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøger: QG

Sagsøgt: Germanwings GmbH

Præjudicielt spørgsmål

Er en strejke, der er varslet af en fagforening, lovlig i henhold til national lovgivning og gennemført af et transporterende luftfartsselskabs eget personale, en usædvanlig omstændighed som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 261/2004 1 ?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).