Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 4.1.2019 - QG v. Germanwings GmbH

(asia C-7/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: QG

Vastaaja: Germanwings GmbH

Ennakkoratkaisukysymys:

Onko ammattiliiton ilmoittama kansallisen oikeuden mukainen lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan omien työntekijöiden lakko asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, EUVL 2004, L 46, s. 1.