Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. janvārī iesniedza Amtsgerichts Köln (Vācija) – QG/Germanwings GmbH

(Lieta C-7/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītājs: QG

Atbildētāja: Germanwings GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai arodbiedrības paziņots un valsts tiesību aktiem atbilstošs streiks, ko rīko apkalpojošā gaisa pārvadātāja darbinieki, ir ārkārtējs apstāklis Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. panta 3. punkta izpratnē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).