Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 4. januára 2019 – QG/Germanwings GmbH

(vec C-7/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: QG

Žalovaná: Germanwings GmbH

Prejudiciálna otázka:

Je štrajk vlastných zamestnancov prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorý ohlásili odbory a ktorý je podľa vnútroštátneho práva regulárny, mimoriadnou okolnosťou v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/20041 ?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).