Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Köln (Tyskland) den 4 januari 2019 – QG mot Germanwings GmbH

(Mål C-7/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Köln

Parter i det nationella målet

Kärande: QG

Svarande: Germanwings GmbH

Tolkningsfråga

Utgör en strejk som en fackförening har utlyst i enlighet med nationell rätt för de anställda vid ett lufttrafikföretag en ”extraordinär omständighet” i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/20041 ?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).