Language of document :

Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 17 декември 2018 г. — Stichting Schoonzicht, друга страна в производството: Staatssecretaris van Financiën

(Дело C-791/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Stichting Schoonzicht

Друга страна в производството: Staatssecretaris van Financiën

Преюдициални въпроси

Допускат ли членове 184—187 от Директивата за ДДС от 2006 г.1 национална разпоредба за корекция в случаите на дълготрайни активи, която предвижда корекцията да се разпределя за период от повече години, като в годината на първото използване, която същевременно е първата година за корекция, цялата сума на първоначалното приспадане на данъка за този дълготраен актив трябва да се коригира наведнъж, ако при първото използване се установи, че първоначалното приспадане на данъка се отклонява от приспадането, на което данъчнозадълженото лице има право въз основа на действителното използване на дълготрайния актив?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Трябва ли член 189, буква б) или буква в) от Директивата за ДДС от 2006 г. да се тълкува в смисъл, че посочената в първия въпрос корекция на първоначалното приспадане на данъка, която се прави наведнъж в първата година от периода за корекция, представлява мярка, която Нидерландия може да вземе за целите на прилагането на член 187 от Директивата за ДДС от 2006 г.?

____________

1     Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).