Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 17. prosince 2018 – Stichting Schoonzicht, další účastník řízení: Staatssecretaris van Financiën

(Věc C-791/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: Stichting Schoonzicht

Další účastník řízení: Staatssecretaris van Financiën

Předběžné otázky

Brání články 184 až 187 směrnice o DPH z roku 20061 vnitrostátnímu režimu oprav u investičního majetku, který předepisuje opravu rozloženou do několika let, u níž v roce prvního použití – který je zároveň prvním rokem provádění opravy – dojde k jednorázové úpravě (opravě) celkové částky počátečního odpočtu DPH pro tento investiční majetek, pokud se při jeho prvním použití ukáže, že se počáteční odpočet daně liší od odpočtu, na který má osoba povinná k dani nárok na základě skutečného použití tohoto investičního majetku?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Musí být čl. 189 písm. b) nebo c) směrnice o DPH z roku 2006 vykládán v tom smyslu, že jednorázová úprava počátečního odpočtu DPH provedená v prvním roce opravného období, uvedená v první otázce, představuje opatření, které Nizozemské království může přijmout pro účely použití článku 187 směrnice o DPH z roku 2006?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, 2006, s. 1).