Language of document :

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2018. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stichting Schoonzicht, az eljárásban részt vevő másik fél: Staatssecretaris van Financiën

(C-791/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Stichting Schoonzicht

Az eljárásban részt vevő másik fél: Staatssecretaris van Financiën

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e 2006. évi héairányelv1 184–187. cikkével a tárgyi eszközökre vonatkozó nemzeti korrekciós szabályozás, amely több évre kiterjedő olyan korrekciót ír elő, amelynek esetében az első használatbavétel évében – amely egyúttal az első korrekciós év is – ez erre a tárgyi eszközre vonatkozó eredeti adólevonás teljes összegét egyidejűleg kell kiigazítani (korrigálni), ha e tárgyi eszköz első használatbavételekor bebizonyosodik, hogy az eredeti adólevonás eltér attól a levonástól, amelynek érvényesítésére az adóalany a tárgyi eszköz tényleges használata alapján jogosult?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni a 2006. évi héairányelv 189. cikkének b) vagy c) pontját, hogy az eredeti adólevonásnak az első kérdésben hivatkozott, a korrekciós időszak első évében egyidejűleg érvényesített kiigazítása olyan intézkedést képez, amelyet Hollandia meghozhat a 2006. évi héairányelv 187. cikke alkalmazásának céljából?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítés: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.)