Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 17. decembra 2018 – Stichting Schoonzicht/Staatssecretaris van Financiën

(Zadeva C-791/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Stichting Schoonzicht

Druga stranka v postopku: Staatssecretaris van Financiën

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali členi od 184 do 187 Direktive o DDV iz leta 20061 nasprotujejo nacionalnemu mehanizmu popravkov za investicijsko blago, s katerim je predvidena razporeditev popravka na več let, pri čemer se v letu prve uporabe – ki je tudi prvo leto popravka – prilagodi (popravi) celotni znesek začetnega odbitka za to investicijsko blago, če pri prvi uporabi blaga ta začetni odbitek očitno odstopa od odbitka, do katerega je davčni zavezanec upravičen glede na dejansko uporabo investicijskega blaga?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali je treba člen 189(a) ali (c) Direktive o DDV iz leta 2006 razlagati tako, da v prvem vprašanju navedeni enkratni popravek začetnega odbitka v prvem letu obdobja popravka pomeni ukrep, ki ga Nizozemska sme sprejeti za izvajanje člena 187 Direktive o DDV iz leta 2006?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).