Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 17 december 2018 – Stichting Schoonzicht, övrig part i målet: Staatssecretaris van Financiën

(Mål C-791/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i det nationella målet

Klagande: Stichting Schoonzicht

Övrig part i målet: Staatssecretaris van Financiën

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Utgör artiklarna 184–187 i direktiv 2006/112/EG hinder för nationella justeringsbestämmelser för investeringsvaror där justering ska fördelas över ett antal år, om det under det år en investeringsvara används för första gången – vilket även är det första justeringsåret – enligt sådana bestämmelser ska göras en justering av hela det ursprungliga avdraget för denna investeringsvara en enda gång för hela justeringsperioden om det första gången varan används visar sig att det ursprungliga avdraget avviker från det avdrag som den beskattningsbara personen hade rätt till på grundval av den faktiska användningen av investeringsvaran?

Om fråga 1 ska besvaras jakande:

Ska artikel 189 b eller c i direktiv 2006/112/EG tolkas så, att den engångsjustering av det ursprungliga avdraget under justeringsperiodens första år som avses i fråga 1 ovan utgör en sådan åtgärd som Nederländerna får vidta för att tillämpa artikel 187 i direktiv 2006/112/EG?

____________