Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 13. novembra 2018 – ZR, AR, BS

(Zadeva C-712/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: ZR, AR in BS

Nasprotni organ v pritožbenem postopku: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Druga stranka: Finanzpolizei

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 56 PDEU in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev1 ter Direktivo 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES2 razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni določbi, ki za kršitve formalnih obveznosti v primeru čezmejnega dela delavcev, kot so opustitev hrambe plačnih dokumentov ali dokumentov o socialni varnosti ali opustitev prijave osrednji koordinacijski enoti, določa naložitev zelo visokih glob, zlasti visoke najnižje globe, ki se izrekajo kumulativno glede na število prizadetih delavcev?

2.    V primeru nikalnega odgovora na prvo vprašanje:

Ali je treba člen 56 PDEU in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ter Direktivo 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES razlagati tako, da nasprotujejo, da se, če gre za kršitev formalnih obveznosti v primeru čezmejnega dela delavcev, kumulativne globe naložijo brez absolutnih zgornjih mej?

____________

1 Ul, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 2, str. 431.

2 UL 2014, L 159, str. 11.