Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Österrike) den 13 november 2018 – ZR, AR, BS

(Mål C-712/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parter i det nationella målet

Klagande: ZR, AR och BS

Motpart: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Övrig deltagare i målet: Finanzpolizei

Tolkningsfrågor

Ska artikel 56 FEUF liksom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster1 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG2 tolkas så, att de utgör hinder för en nationell bestämmelse som föreskriver mycket höga böter, i synnerhet höga minimipåföljder, vilka påförs kumulativt per berörd arbetstagare för åsidosättande av formella skyldigheter vid gränsöverskridande användning av arbetskraft, såsom underlåtelse att tillhandahålla löne- eller socialförsäkringsunderlag eller underlåtelse att meddela den centrala samordningsenheten?

Om fråga 1 besvaras nekande:

Ska artikel 56 FEUF liksom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG tolkas så, att de utgör hinder för att utdöma kumulativa böter utan en absolut övre gräns för åsidosättande av formella skyldigheter vid gränsöverskridande användning av arbetskraft?

____________

1 EGT L 18, 1997, s. 1.

2 EUT L 159, 2014, s. 11.