Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Limburg (Nizozemsko) dne 28. února 2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied v. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, další účastník: Sebava BV

(Věc C-826/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Limburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Žalovaný: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Další účastník řízení: Sevaba BV

Předběžné otázky

Musí být unijní právo a zejména čl. 9 odst. 2 Aarhuské úmluvy1 vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby právo veřejnosti (public) (každý) na přístup k právní ochraně bylo v plném rozsahu vyloučeno, nejedná-li se o dotčenou veřejnost (public concerned) (dotčený účastník)?

V případě kladné odpovědi na první předběžnou otázku:

Musí být unijní právo a zejména čl. 9 odst. 2 Aarhuské úmluvy vykládán v tom smyslu, že z něj vyplývá, že veřejnost (public) (každý) musí mít v případě porušení procesních náležitostí a práv na účast platných pro tuto veřejnost ve smyslu článku 6 této úmluvy přístup k právní ochraně?

Je přitom relevantní, že dotčená veřejnost (public concerned) (dotčený účastník) má v tomto bodě přístup k právní ochraně a mimo to může u soudu uplatnit také hmotněprávní žalobní důvody?

Musí být unijní právo a zejména čl. 9 odst. 2 Aarhuské úmluvy vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby přístup dotčené veřejnosti (public concerned) (dotčený účastník) k právní ochraně závisel na výkonu práv na účast ve smyslu článku 6 této úmluvy?

V případě záporné odpovědi na třetí otázku:

Musí být unijní právo a zejména čl. 9 odst. 2 Aarhuské úmluvy vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která dotčenou veřejnost (public concerned) (dotčený účastník) vylučuje z přístupu k právní ochraně proti rozhodnutí, lze-li jí odůvodněně vytknout, že proti návrhu rozhodnutí (resp. jeho částem) nepředložila žádné námitky?

V případě záporné odpovědi na čtvrtou otázku:

Je neomezeně věcí vnitrostátního soudu rozhodnout na základě okolností konkrétního případu o tom, co se rozumí pod „jí odůvodněně vytknout“, nebo je vnitrostátní soud povinen dbát na určité záruky poskytované unijním právem?

Do jaké míry bude odpověď na třetí, čtvrtou a pátou otázku odlišná, jedná-li se o veřejnost (public) (každý), není-li tato veřejnost zároveň dotčenou veřejností (public concerned) (dotčený účastník)?

____________

1     Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, podepsaná dne 25. června 1998 v Aarhus a uzavřená jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 (Úř. věst. 2005, L 124, s. 1)