Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Limburg (Alankomaat) on esittänyt 28.12.2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht ja Stichting Leefbaar Buitengebied v. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

(asia C-826/18)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Limburg

Pääasian asianosaiset

Kantajat: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht ja Stichting Leefbaar Buitengebied

Vastaaja: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Muu osapuoli: Sebava BV

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko unionin oikeutta ja erityisesti Århusin yleissopimuksen1 9 artiklan 2 kappaletta tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että yleisöllä (public) (kenellä tahansa) oleva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus suljetaan pois täydessä laajuudessaan siltä osin kuin kyseinen yleisö ei ole yleisöä, jota asia koskee (public concerned) (niitä, joiden etua asia koskee)?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko unionin oikeutta ja erityisesti Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 2 kappaletta tulkittava siten, että niistä seuraa, että yleisöllä (public) (kenellä tahansa) on oltava muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus, jos kyseistä yleisöä koskevia Århusin yleissopimuksen 6 artiklan mukaisia menettelyllisiä vaatimuksia ja osallistumisoikeuksia katsotaan loukatun?

Onko tässä yhteydessä tärkeää, että yleisöllä, jota asia koskee (public concerned) (niillä, joiden etua asia koskee), on tältä osin muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ja että se lisäksi voi esittää aineellisia kanneperusteita tuomioistuimessa?

Onko unionin oikeutta ja erityisesti Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 2 kappaletta tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että yleisöllä, jota asia koskee (public concerned) (niillä, joiden etua asia koskee), oleva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus säädetään riippuvaiseksi kyseisen yleissopimuksen 6 artiklassa tarkoitetun osallistumisoikeuden käyttämisestä?

Jos kolmanteen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko unionin oikeutta ja erityisesti Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 2 kappaletta tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle säännökselle, jossa päätöstä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus suljetaan pois yleisöltä, jota asia koskee (public concerned) (niiltä, joiden etua asia koskee) ja jota voidaan perustellusti moittia siitä, että se ei ole esittänyt päätösluonnosta (tai sen osia) vastustavia kannanottoja?

Jos neljänteen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko kokonaan kansallisen tuomioistuimen tehtävä arvioida tapauksen olosuhteiden perusteella, mitä tarkoitetaan ilmaisulla ”jota voidaan perustellusti moittia”, vai onko tuomioistuimen otettava tällöin huomioon tiettyjä unionin oikeuden takeita?

Missä määrin kolmanteen, neljänteen ja viidenteen kysymykseen vastataan toisin, jos kyse on yleisöstä (public) (kenestä tahansa), joka ei ole yleisöä, jota asia koskee (public concerned) (niitä, joiden etua asia koskee)?

____________

1 Tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 17.2.2005 tehty neuvoston päätös 2005/370/EY (EUVL 2005, L 124, s. 1).