Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 28. februārī iesniedza Rechtbank Limburg (Nīderlande) – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, cita lietas dalībniece: Sebava BV

(Lieta C-826/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Limburg

Pamatlietas puses

Prasītājas: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Atbildētāja: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Cita lietas dalībniece: Sebava BV

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai Savienības tiesības un it īpaši Orhūsas konvencijas 1 9. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir situācija, kad tiesības uz piekļuvi tiesām sabiedrībai (public) (ikviens) tiek liegtas pilnībā, ja šajā ziņā runa nav par ieinteresēto sabiedrību (public concerned) (lietas dalībnieki)?

2)    Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši:

Vai Savienības tiesības un it īpaši Orhūsas konvencijas 9. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka no tiem izriet, ka sabiedrībai (public) (ikviens) iespējama šai sabiedrībai piemērojamo procesuālo prasību un dalības tiesību pārkāpuma gadījumā šīs konvencijas 6. panta izpratnē ir jābūt piekļuvei tiesai?

Vai šajā ziņā nozīme ir tam, ka ieinteresētajai sabiedrībai (public concerned) (lietas dalībnieki) šajā ziņā ir piekļuve tiesām un turklāt tā var celt prasību tiesā arī par materiāliem prasības pamatiem?

3)    Vai Savienības tiesības un it īpaši Orhūsas konvencijas 9. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir situācija, kad piekļuve tiesām ieinteresētajai sabiedrībai (public concerned) (lietas dalībnieki) tiek padarīta atkarīga no dalības tiesību izmantošanas šīs konvencijas 6. panta izpratnē?

4)    Ja uz trešo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši:

Vai Savienības tiesības un it īpaši Orhūsas konvencijas 9. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir valsts tiesību norma, atbilstoši kurai piekļuve tiesām, lai pārsūdzētu lēmumu, ieinteresētajai sabiedrībai (public concerned) (lietas dalībnieki) ir izslēgta, ja tai var pamatoti pārmest, ka tā nav izvirzījusi iebildumus pret lēmuma projektu (vai tā daļām)?

5)    Ja uz ceturto jautājumu tiek atbildēts noliedzoši:

Vai tikai valsts tiesas kompetencē, pamatojoties uz konkrētā gadījuma apstākļiem, ir spriest par to, kas ir jāsaprot ar “tam pamatoti var pārmest”, vai arī valsts tiesai ir pienākums šajā ziņā ņemt vērā konkrētas Savienības tiesībās paredzētās garantijas?

6)    Ciktāl atbilde uz trešo, ceturto un piekto jautājumu mainās, ja runa ir par sabiedrību (public) (ikviens), ciktāl tā vienlaikus nav ieinteresētā sabiedrība (public concerned) (lietas dalībnieki)?

____________

1 1998. gada 25. jūnija Orhūsas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, kas Eiropas Kopienas vārdā ir apstiprināta ar Padomes 2005. gada 17. februāra Lēmumu 2005/370/EK (OV 2005, L 124, 1. lpp.).