Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Limburg (Holandsko) 28. februára 2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren andere Beteiligte: Sebava BV

(vec C-826/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Limburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Žalovaný: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Ďalší účastník konania: Sebava BV

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa právo Únie, a najmä článok 9 ods. 2 Aarhuského dohovoru1 vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby sa v celom rozsahu vylúčilo právo verejnosti (public) (každého) na prístup k spravodlivosti, ak v danom prípade nejde o zainteresovanú verejnosť (public concerned) (dotknutá osoba)?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

    Má sa právo Únie, a najmä článok 9 ods. 2 Aarhuského dohovoru vykladať v tom zmysle, že na základe tohto ustanovenia sa musí verejnosti (public) (každému) v prípade tvrdeného porušenia procesných podmienok platných pre túto verejnosť a zásahu do práv na účasť v zmysle článku 6 tohto dohovoru, poskytnúť prístup k spravodlivosti?

Je v tejto súvislosti relevantné, že zainteresovaná verejnosť (public concerned) (dotknutá osoba) má v tomto okamihu prístup k spravodlivosti a zároveň má možnosť uplatniť aj hmotnoprávne žalobné dôvody v súdnom konaní?

3.    Má sa právo Únie a najmä článok 9 ods. 2 Aarhuského dohovoru vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby sa prístup k spravodlivosti zainteresovanej verejnosti (public concerned) (dotknutá osoba) podmienil vykonaním práva na účasť v zmysle článku 6 tohto dohovoru?

4.    V prípade zápornej odpovede na tretiu otázku:

Má sa právo Únie a najmä článok 9 ods. 2 Aarhuského dohovoru vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu právnemu predpisu, ktorý vylučuje prístup zainteresovanej verejnosti (public concernet) (dotknutá osoba) k spravodlivosti v konaní namierenom proti rozhodnutiu v prípade, ak jej možno právom vytýkať, že nevzniesla nijaké námietky voči návrhu rozhodnutia (resp. jeho častiam)?

5.    V prípade zápornej odpovede na štvrtú otázku:

    Prináleží v neobmedzenom rozsahu vnútroštátnemu súdu, aby na základe okolností jednotlivého prípadu rozhodol o tom, akým spôsobom sa má vykladať výraz „ktorému možno právom vytýkať“ alebo je vnútroštátny súd povinný v tejto súvislosti zohľadniť konkrétne záruky stanovené právom Únie?

6.    Do akej miery sa odpoveď na tretiu, štvrtú a piatu otázku zmení, ak ide o verejnosť (public) (každého), ak táto verejnosť zároveň nie je zainteresovanou verejnosťou (public concerned) (dotknutá osoba)?

____________

1 Dohovor z 25. júna 1998 o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia podpísaný v Aarhuse 25. júna 1998 a schválený v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 124, 2005, s. 1).