Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Limburg (Nizozemska) 28. decembra 2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied/ollege van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, druga stranka v postopku: Sebava BV

(Zadeva C-826/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Limburg

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Tožena stranka: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Druga stranka v postopku: Sevaba BV

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba pravo Evropske unije in zlasti člen 9(2) Aarhuške konvencije1 razlagati tako, da nasprotuje temu, da se v celoti izključi dostop javnosti (public) (vsakdo) do sodnega varstva, če ta javnost ni zainteresirana javnost (public concerned) (osebe, ki imajo interes)?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

2.    Ali je treba pravo Evropske unije in še posebej člen 9(2) Aarhuške konvencije razlagati tako, da iz njega izhaja, da mora javnost (public) (vsakdo) ob zatrjevani kršitvi procesnih zahtev in pravice do udeležbe v postopku, ki veljajo za to javnost in ki so določene v členu 6 te konvencije, imeti dostop do sodnega varstva?

Ali je pri tem pomembno, da ima zainteresirana javnost (public concerned) (osebe, ki imajo interes) na tej točki dostop do sodnega varstva in da lahko poleg tega pri sodišču predloži tudi vsebinske tožbene razloge?

3.    Ali je treba pravo Evropske unije in še posebej člen 9(2) Aarhuške konvencije razlagati tako, da nasprotuje temu, da se dostop zainteresirane javnosti (public concerned) (osebe, ki imajo interes) do sodnega varstva pogojuje z izvrševanjem udeležbe v smislu člena 6 te konvencije?

Če je odgovor na tretje vprašanje nikalen:

4.    Ali je treba pravo Evropske unije in še posebej člen 9(2) Aarhuške konvencije razlagati tako, da nasprotuje določbi nacionalnega prava, s katero je izključen dostop do sodnega varstva zainteresirane javnosti (public concerned) (osebe, ki imajo interes), ki ji je mogoče upravičeno očitati, da ni dala mnenja k osnutku odločitve (ali njegovim delom)?

Če je odgovor na četrto vprašanje nikalen:

5.    Ali lahko nacionalno sodišče na podlagi okoliščin primera neomejeno presodi, kaj je treba razumeti z izrazom „ki ji je mogoče upravičeno očitati“, ali pa mora sodišče pri tem upoštevati določena jamstva iz prava Evropske unije?

6.    Kako se odgovor na tretje, četrto in peto vprašanje razlikuje glede na to, ali gre za javnost (public) (vsakdo), če ta ni hkrati zainteresirana javnost (public concerned) (osebe, ki imajo interes)?

____________

1 Konvencija z dne 25. junija 1998 o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, podpisana 25. junija 1998 v Aarhusu in odobrena v imenu Evropske skupnosti s Sklepom Sveta 2005/370/ES z dne 17. februarja 2005 (UL 2005, L 124, str. 1).