Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlande (Nizozemska) 21. decembra 2018 – Federatie Nederlandse Vakbeweging/Van den Bosch Transporten B.V., Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank Kft

(Zadeva C-815/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlande

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Tožene stranke: Van den Bosch Transporten B.V., Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank Kft

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES1 z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev [UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 2, str. 431; v nadaljevanju: Direktiva o napotitvi] razlagati tako, da velja tudi za delavca, ki je voznik v mednarodnem cestnem prevozu blaga in svoje delo zato opravlja v več državah članicah?

2    (a).    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: na podlagi katerih meril ali vidikov se določi, ali je delavec, ki je voznik v mednarodnem cestnem prevozu blaga, napoten „na ozemlje katere od držav članic“ v smislu člena 1(1) in (3) Direktive o napotitvi in ali ta delavec v smislu člena 2(1) Direktive o napotitvi „za omejen čas opravlja delo na ozemlju države članice, ki ni država, v kateri običajno dela“?

(b).    Ali je za odgovor na vprašanje 2(a) pomembno, da je podjetje, ki napotuje delavca iz vprašanja 2(a), povezano, na primer v skupino, s podjetjem, v katero je ta delavec napoten, in če je odgovor pritrdilen, v kakšnem smislu?

(c).    Če se delo delavca iz vprašanja 2(a) delno nanaša na kabotažo – to je prevoz, ki se opravlja izključno na ozemlju države članice, ki ni država članica, v kateri ta delavec običajno dela – ali je treba potem pri tem delavcu vsekakor izhajati iz tega, da v zvezi s tem delom njegovega dela začasno dela na ozemlju prvonavedene države članice? Če je odgovor pritrdilen, ali v zvezi s tem velja spodnja meja, na primer v obliki minimalnega števila dni na mesec, na katere poteka ta kabotaža?

3    (a).    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: kako je treba razlagati pojem „kolektivne pogodbe, razglašene za splošno veljavne“ v smislu člena 3(1) in (8), prvi pododstavek, Direktive o napotitvi? Ali gre za avtonomni pojem prava Unije in torej zadostuje, da so pogoji iz člena 3(8), prvi pododstavek, Direktive o napotitvi dejansko izpolnjeni, ali pa se v skladu s temi določbami hkrati zahteva, da je bila kolektivna pogodba razglašena za splošno veljavno na podlagi nacionalnega prava?

(b).    Če kolektivne pogodbe ni mogoče opredeliti kot kolektivne pogodbe, razglašene za splošno veljavno v smislu člena 3(1) in (8), prvi pododstavek, Direktive o napotitvi, ali potem člen 56 PDEU nasprotuje temu, da se podjetju s sedežem v državi članici, ki napoti delavca na ozemlje druge države članice, s pogodbo naloži spoštovanje določb take kolektivne pogodbe, ki velja v zadnjenavedeni državi članici?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 2, str. 431).