Language of document :

Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 20 декември 2018 г. — JZ

(Дело C-806/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

JZ

Преюдициални въпроси

Съвместим ли е национален престъпен състав — съгласно който се наказва гражданин на трета държава, пребиваващ на територията на Нидерландия, след като на основание член 66a, параграф 7 от Vreemdelingenwet 2000 (Закон за чужденците 2000) му е наложена забрана за влизане, при положение че съгласно националното право е също така установено, че този чужденец не пребивава в Нидерландия на законно основание и че макар и да са били предприети стъпките по уреденото в Директива 2008/115/ЕО производство по връщане, в действителност не се е състояло такова връщане — с решение на Съда на Европейския съюз от 26 юли 2017 г., Ouhrami (C-225/16, ECLI:EU:C:2017:590, т. 49), съгласно което регламентираната в член 11 от Директива 2008/1151 забрана за влизане поражда „правни последици“ едва от момента на връщането на чужденеца в неговата държава по произход или в друга трета страна?

____________

1     Директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ  L 348, 2008 г., стр. 98).