Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 20. prosince 2018 – JZ

(Věc C-806/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastník původního řízení

JZ

Předběžná otázka

Je ustanovení vnitrostátního trestního práva, podle kterého se trestného činu dopustí ten, kdo se jako státní příslušník třetí země zdržuje na území Nizozemska poté, co mu byl podle čl. 66a odst. 7 Vw 2000 uložen zákaz vstupu, je-li podle vnitrostátního práva rovněž zřejmé, že se tento cizinec v Nizozemsku nezdržuje legálně a že proběhly jednotlivé fáze řízení o navrácení stanoveného směrnicí 2008/115/ES, avšak ke skutečnému navrácení nedošlo, v souladu s unijním právem, a zejména s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. července 2017, Ouhrami (C-225/16, ECLI:EU:C:2017:590, bod 49), podle něhož zákaz vstupu upravený v článku 11 směrnice 2008/1151 vyvolává „právní účinky“ až od okamžiku návratu cizince do země původu nebo do jiné třetí země?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. 2008, L 348, s. 98).