Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 20. decembra 2018 – JZ

(vec C-806/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden.

Účastník pred vnútroštátnym súdom

JZ

Prejudiciálna otázka

Je ustanovenie vnútroštátneho trestného práva, podľa ktorého sa trestného činu dopustí ten, kto sa ako štátny príslušník tretej krajiny zdržiava na území Holandska po tom, ako mu bol podľa § 66a ods. 7 Vw 2000 uložený zákaz vstupu, ak z vnútroštátneho práva tiež vyplýva, že tento cudzinec nemá v Holandsku legálny pobyt a že jednotlivé fázy konania o návrate upraveného v smernici 2008/115/ES sa už uskutočnili, ale nedošlo k skutočnému návratu, v súlade s právom Únie, najmä s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 26. júla 2017, Ouhrami (C-225/16, ECLI:EU:C:2017:590, bod 49), podľa ktorého zákaz vstupu upravený v článku 11 smernice 2008/1151 vyvoláva „právne účinky“ až od okamihu návratu cudzinca do jeho krajiny pôvodu alebo do inej tretej krajiny?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, 1Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98.