Language of document :

Žaloba podaná dne 18. ledna 2019 – Evropská komise v. Bulharská republika

(Věc C-33/19)

Jednací jazyk: bulharština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: C. Georgieva-Kecsmar a J. Hottiaux, zmocněnkyně)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr určil, že:

Bulharsko nesplnilo své povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 21 směrnice 2004/49/EU1 ;

tím, že opomnělo zajistit nezávislost inspekčního orgánu na provozovateli infrastruktury, nesplnilo své povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 21 odst. 1 směrnice 2004/49/EU;

tím, že opomnělo zajistit dostatečné prostředky pro inspekční orgán, aby tento orgán mohl nezávisle vykonávat svoji úlohu, nesplnilo své povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 21 odst. 2 směrnice 2004/49/ES;

uložil Bulharské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle článku 21 směrnice 2004/49/ES jsou členské státy povinny zajistit, aby vyšetřování nehod a mimořádných událostí podle článku 19 prováděl stálý orgán, jehož členem je alespoň jedna odborně způsobilá osoba schopná v případě nehody nebo mimořádné události zastávat funkci pověřeného vyšetřovatele. Tento orgán je, pokud jde o organizaci, právní strukturu a rozhodování, nezávislý na jakémkoli provozovateli infrastruktury, železničním podniku, zpoplatňujícím orgánu, přidělovacím orgánu, oznámeném subjektu a na komkoli, jehož zájmy by mohly být v rozporu s úkoly, které jsou svěřeny inspekčnímu orgánu. Dále je funkčně nezávislý na bezpečnostním orgánu a na jakémkoli regulačním orgánu v odvětví železniční dopravy.

Ve své žalobě Komise poukazuje na to, že specializovaný orgán pro vyšetřování nehod a mimořádných událostí zřízený v rámci ministerstva dopravy není nezávislý na provozovateli infrastruktury, národní společnosti pro železniční infrastrukturu. Konkrétně se tento orgán vyznačuje jak nedostatkem organizační nezávislosti, tak i nedostatkem samostatnosti ve svém rozhodování. V tomto smyslu Bulharská republika nerespektovala ustanovení čl. 21 odst. 1 směrnice 2004/49/ES.

V žalobě Komise rovněž zdůrazňuje, že právní úprava Bulharské republiky nezaručuje přístup k dostatečným prostředkům, aby inspekční orgán mohl nezávisle vykonávat své úkoly stanovené v čl. 21 odst. 2 směrnice 2004/49/ES.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. 2004, L 164, s. 44; Zvl. vyd. 07/08, s. 227).