Language of document :

18. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

(kohtuasi C-33/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: Georgieva-Kecsmar ja J. Hottiaux)

Kostja: Bulgaaria Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et Bulgaaria ei ole täitnud direktiivi 2004/49/EÜ1 artiklist 21 tulenevaid kohustusi:

kuna Bulgaaria ei ole taganud uurimisorgani sõltumatust raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast, siis on ta rikkunud direktiivi 2004/49/EÜ artikli 21 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

kuna Bulgaaria ei ole taganud uurimisorganile piisavalt vahendeid, et ta saaks oma ülesandeid sõltumatult täita, siis on ta rikkunud direktiivi 2004/49/EÜ artikli 21 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Bulgaaria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

1. Direktiivi 2004/49/EÜ artikli 21 kohaselt tagavad liikmesriigid, et artiklis 19 osutatud õnnetusjuhtumite ja intsidentide uurimised teostab alaline organ, mis koosneb vähemalt ühest uurijast, kes on suuteline täitma juhtiva uurija ülesandeid õnnetusjuhtumi või intsidendi korral. Selle organi organisatsioon, õiguslik struktuur ja otsustamisprotsess ei tohi sõltuda ühestki raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast, raudtee-ettevõtjast, maksude sissenõudmise asutusest, jaotusasutusest ega teavitatud asutusest ega ühestki poolest, kelle huvid võiksid sattuda konflikti uurimisorganile usaldatud ülesannetega. Lisaks sellele peab ta olema funktsionaalselt sõltumatu ohutusasutusest ja raudteid reguleerivast asutusest.

2. Komisjon märgib oma hagis, et transpordiministeeriumis õnnetus- ja vahejuhtumite uurimiseks ette nähtud eriüksus ei ole infrastruktuuri majandavast riiklikust raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast sõltumatu. Konkreetselt puudub sellel üksusel korralduslik sõltumatus ja otsustusautonoomia. Seetõttu on Bulgaaria Vabariik rikkunud direktiivi 2004/49/EÜ artikli 21 lõiget 1.

3. Veel märgib komisjon oma hagis, et Bulgaaria Vabariigi õigusnormid ei taga võimalust kasutada piisavaid vahendeid selleks, et uurimisorgan saaks oma ülesandeid täita vastavalt direktiivi 2004/49/EÜ artikli 21 lõikele 1.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/49/EÜ, ühenduse raudteede ohutuse kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta ja direktiivi 2001/14/EÜ raudtee infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise ning raudtee infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutuse sertifitseerimise kohta (raudteede ohutuse direktiiv) (ELT 2004, L 164, lk 44; ELT eriväljaanne 07/08, lk 227).