Language of document :

Kanne 18.1.2019 – Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta

(asia C-33/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: Cv. Georgieva-Kecsmar ja J. Hottiaux)

Vastaaja: Bulgarian tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii

toteamaan, että Bulgaria ei ole noudattanut direktiivin 2004/49/EY1 21 artiklan mukaisia velvoitteitaan:

Bulgaria ei ole noudattanut direktiivin 2004/49/EY 21 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole varmistanut tutkintaelimen riippumattomuutta infrastruktuurin haltijasta

Bulgaria ei ole noudattanut direktiivin 2004/49/EY 21 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole varmistanut, että tutkintaelimellä on käytettävissään riittävät voimavarat tehtäviensä suorittamiseen riippumattomana

Bulgarian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2004/49/EY 21 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 19 artiklassa tarkoitettujen onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta vastaa pysyvä elin, johon on kuuluttava vähintään yksi henkilö, joka voi toimia tutkinnasta vastaavana, jos onnettomuus tapahtuu tai vaaratilanne ilmenee. Kyseisen elimen on oltava organisaatioltaan, oikeudelliselta rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton infrastruktuurin haltijoista, rautatieyrityksistä, maksujenperintäelimistä, käyttöoikeuden myöntävistä elimistä ja ilmoitetuista laitoksista ja kaikista osapuolista, joiden edut saattavat joutua ristiriitaan tutkintaelimelle annetun tehtävän kanssa. Sen on lisäksi oltava toiminnallisesti riippumaton turvallisuusviranomaisesta ja kaikista rautateiden sääntelyelimistä.

Komissio viittaa kannekirjelmässään siihen, että liikenneministeriön yhteyteen perustettu onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaan erikoistunut elin ei ole riippumaton infrastruktuurin haltijasta eli kansallisesta rautatieinfrastruktuuriyhtiöstä. Tarkemmin sanottuna tutkintaelimeltä puuttuu sekä organisatorinen riippumattomuus että itsenäisyys päätöksentekomenettelyssä. Näin ollen Bulgarian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2004/49/EY 21 artiklan 1 kohdan säännöksiä.

Komissio huomauttaa kannekirjelmässään myös, ettei Bulgarian tasavallan säännöstössä varmisteta riittävien voimavarojen käytettävissä olemista, jotta tutkintaelin voisi suorittaa tehtävänsä direktiivin 2004/49/EY 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla riippumattomana.

____________

1 Yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) (EUVL 2004, L 164, s. 44).