Language of document :

2019. január 18-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

(C-33/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: Cv. Georgieva-Kecsmar és J. Hottiaux)

Alperes: Bolgár Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy Bulgária nem teljesítette a 2004/49/EK irányelv1 21. cikkéből eredő kötelezettségeit:

mivel nem biztosította a vizsgáló testületnek az infrastruktúra üzemeltetőitől való függetlenségét, Bulgária nem teljesítette a 2004/49/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

mivel nem biztosította a vizsgáló testület számára a megfelelő eszközöket annak érdekében, hogy az a feladatát függetlenül teljesítse, Bulgária nem teljesítette a 2004/49/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bolgár Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1. A 2004/49/EK irányelv 21. cikke értelmében minden tagállam gondoskodik arról, hogy a balesetek és váratlan események 19. cikkben említett vizsgálatát egy állandó testület végezze el, amelyben legalább egy olyan szakértő van, aki baleset vagy váratlan esemény esetén el tudja látni a megbízott vizsgálatvezető feladatait. A testület szervezetileg, jogilag és döntéshozatali szempontból független az összes infrastruktúraműködtetőtől és vasúttársaságtól, a díjszabás meghatározásáért és az útvonalak kijelöléséért felelős testületektől, a bejelentett szervezetektől, valamint az összes olyan féltől, amelynek az érdekei összeférhetetlenek lehetnek a vizsgáló testületre bízott feladatokkal. A testület ezenfelül független a biztonsági hatóságtól és a többi vasúti szabályozó szervezettől.

2. A Bizottság a keresetlevelében arra hivatkozik, hogy a közlekedési minisztérium keretében kialakított, balesetek vagy váratlan események vizsgálatára szakosodott testület nem független az infrastruktúra-üzemeltetőtől, a nemzeti vasúti infrastruktúrát üzemeltető társaságtól. Konkrétan e testületet a szervezeti függetlenség hiánya, valamint a döntéshozatali önállótlanság jellemzi. Ebben az értelemben a Bolgár Köztáraság nem vette figyelembe a 2004/49/EK irányelv 21. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseit.

3. A Bizottság a keresetlevélben hangsúlyozza továbbá, hogy a Bolgár Köztársaság szabályozása nem biztosít hozzáférést a megfelelő eszközökhöz annak érdekében, hogy a vizsgálati testület a feladatait a 2004/49/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdése értelmében függetlenül végezhesse.

____________

1 A közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (vasútbiztonsági irányelv) (HL 2004. L 164., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 227. o.)