Language of document :

2019 m. sausio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Bulgarijos Respublika

(Byla C-33/19)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama Cv. Georgieva-Kecsmar ir J. Hottiaux

Atsakovė: Bulgarijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Komisija prašo:

pripažinti, kad Bulgarija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Direktyvos 2004/49/EB1 21 straipsnį:

neužtikrinusi tiriančiosios įstaigos nepriklausomumo nuo geležinkelių infrastruktūros valdytojo, Bulgarija neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2004/49/EB 21 straipsnio 1 dalį;

neužtikrinusi pakankamų išteklių, kad tiriančioji įstaiga galėtų nepriklausomai atlikti savo užduotis, Bulgarija neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2004/49/EB 21 straipsnio 2 dalį,

priteisti iš Bulgarijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Pagal Direktyvos 2004/49/EB 21 straipsnį kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 19 straipsnyje nurodytų avarijų ir riktų tyrimus atliktų nuolat veikianti įstaiga, kurią sudaro bent vienas tyrėjas, avarijos arba rikto atveju galintis atlikti atsakingo tyrėjo funkcijas. Ši įstaiga organizacine, teisinės struktūros ir sprendimų priėmimo prasme yra nepriklausoma nuo bet kurio geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonės, kaltintojo, mokesčių įstaigos ir notifikuotosios institucijos bei nuo bet kokios šalies, kurios interesai galėtų kirstis su tiriančiosios įstaigos uždaviniais. Be to, funkciškai ji yra nepriklausoma nuo saugos institucijos ir bet kurios geležinkelių kontrolės įstaigos.

2.    Savo ieškinyje Komisija nurodo, kad prie Transporto ministerijos įsteigta specializuota avarijų ir riktų tyrimus atliekanti įstaiga nėra nepriklausoma nuo geležinkelių infrastruktūros valdytojos, nacionalinės geležinkelių infrastruktūros bendrovės. Konkrečiai kalbant, šiai įstaigai trūksta ir organizacinio nepriklausomumo, ir savarankiškumo priimant sprendimus. Šiuo aspektu Bulgarijos Respublika nesilaikė Direktyvos 2004/49/EB 21 straipsnio 1 dalies nuostatų.

3.    Savo ieškinyje Komisija taip pat pabrėžia, kad pagal Bulgarijos teisės nuostatas neužtikrinama galimybė pasinaudoti pakankamais ištekliais, kad tyrimo įstaiga galėtų nepriklausomai vykdyti savo užduotis, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/49/EB 21 straipsnio 2 dalį

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyva) (OL L 164, 2004, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 227).