Language of document :

Talan väckt den 18 januari 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

(Mål C-33/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: Georgieva-Kecsmar och J. Hottiaux)

Svarande: Republiken Bulgarien

Sökandens yrkanden

Kommissionen yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter

genom att inte säkerställa det särskilda utredningsorganets oavhängighet i förhållande till infrastrukturförvaltaren enligt artikel 21.1 i direktiv 2004/49/EG1

genom att inte säkerställa att det särskilda utredningsorganet har tillräckliga resurser för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett oavhängighet sätt, enligt artikel 21.2 i direktiv 2004/49/EG, och

förplikta Republiken Bulgarien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1. Enligt artikel 21.1 i direktiv 2004/49/EG ska varje medlemsstat säkerställa att utredningar av de olyckor och tillbud som avses i artikel 19 genomförs av ett permanent organ bestående av minst en utredare som kan fungera som utredningsledare vid eventuella olyckor eller tillbud. Organet ska beträffande organisation, rättslig struktur och beslutsfattande vara oberoende av infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, avgiftsorgan, tilldelningsorgan och anmälda organ samt av parter vars intressen står i strid med de uppgifter som anförtrotts utredningsorganet. Utredningsorganet ska dessutom vara oavhängigt av säkerhetsmyndigheten och av organ som reglerar järnvägsverksamhet.

2. I sin ansökan har kommissionen framhållit att det särskilda utredningsorganet för olyckor och tillbud, som inrättats inom transportministeriet, inte är oavhängighet i förhållande till infrastrukturförvaltaren, som är det nationella järnvägsbolaget. Närmare bestämt saknar organet oavhängighet i organisationen och beslutsfattandet. Republiken Bulgarien har härvidlag åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 21.1 i direktiv 2004/49/EG.

3. Dessutom framhåller kommissionen i sin ansökan att Republiken Bulgariens regelverk inte säkerställer att det särskilda organet har tillräckliga resurser för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett oavhängighet sätt i den mening som avses i artikel 21.2 i direktiv 2004/49/EG.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 164, 2004, s. 44).