Language of document : ECLI:EU:T:2018:761

Kohtuasi T544/13 RENV

Dyson Ltd

versus

Euroopa Komisjon

Direktiiv 2010/30/EL – Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses – Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse direktiivi – Tolmuimejate energiamärgistus – Volitusakti oluline element

Kokkuvõte – Üldkohtu (viies koda) 8. novembri 2018. aasta otsus

1.      Euroopa Liidu institutsioonid – Pädevuse teostamine – Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks komisjonile antud pädevus – Kohustus mitte muuta seadusandliku alusakti olulisi elemente – Nõue anda tarbijale teavet tolmuimejate energiatarbimise kohta, mis on direktiivi 2010/30 oluline element – Nõue näha delegeeritud õigusaktis ette arvutusmeetod, mis võimaldab energiatõhusust mõõta tegelikel kasutamistingimustel

(ELTL artikkel 290; komisjoni määrus nr 665/2013, artikkel 5; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/30, põhjendus 5 ja artikli 5 punkt b)

2.      Tühistamishagi – Ese – Osaline tühistamine – Tingimus – Vaidlustatud sätete eraldatavus – Täitmata tingimus

(ELTL artikkel 263)

1.      Komisjon on selleks, et mitte jätta direktiivi 2010/30 (energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses) üht olulist elementi tähelepanuta, kohustatud kasutama delegeeritud määruses nr 665/2013 (millega täiendatakse direktiivi 2010/30 seoses tolmuimejate energiamärgistusega) arvutusmeetodit, mis võimaldab mõõta tolmuimeja energiatõhusust tegelikele kasutamistingimustele võimalikult sarnastes tingimustes, mis eeldab, et tolmuimeja tolmukogumisanum on teatud tasemeni täis, võttes siiski arvesse saadud tulemuste teadusliku kehtivuse ja tarbijale esitatava teabe täpsusega seonduvaid nõudeid, mida on muu hulgas silmas peetud direktiivi põhjenduses 5 ja artikli 5 punktis b.

Selleks et komisjoni kasutatud meetod oleks direktiivi 2010/30 oluliste elementidega kooskõlas, peab olema täidetud kaks kumulatiivset tingimust. Esiteks peab tolmuimeja energiatõhususe mõõtmiseks tegelikele kasutamistingimustele võimalikult sarnastes tingimustes olema tolmuimeja kogumisanum teatud tasemeni täis. Teiseks peab kasutatav meetod vastama teatud nõuetele, mis seonduvad saadud tulemuste teadusliku kehtivuse ja tarbijale esitatava teabe täpsusega.

(vt punktid 68–71)

2.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 78–82)