Language of document : ECLI:EU:T:2018:761

Zaak T544/13 RENV

Dyson Ltd

tegen

Europese Commissie

„Richtlijn 2010/30/EU – Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten – Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van de richtlijn – Energie-etikettering van stofzuigers – Essentieel onderdeel van een delegatiehandeling”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 8 november 2018

1.      Instellingen van de Europese Unie – Uitoefening van de bevoegdheden – Bevoegdheid die aan de Commissie is toegekend om gedelegeerde handelingen vast te stellen – Verplichting om de wezenlijke elementen van de basiswetgevingshandeling niet te wijzigen – Vereiste dat de aan de consument verstrekte informatie een afspiegeling is van het energieverbruik van de stofzuigers, dat een essentieel onderdeel van richtlijn 2010/30 vormt – Noodzaak om in de gedelegeerde handeling te voorzien in een berekeningsmethode waarmee de energieprestatie onder reële gebruiksvoorwaarden kan worden gemeten

[Art. 290 VWEU; verordening nr. 665/2013 van de Commissie, art. 5; richtlijn 2010/30 van het Europees Parlement en de Raad, overweging 5 en art. 5, b)]

2.      Beroep tot nietigverklaring – Voorwerp – Gedeeltelijke nietigverklaring – Voorwaarde – Scheidbaarheid van de bestreden bepalingen – Voorwaarde niet vervuld

(Art. 263 VWEU)

1.      Om geen essentieel onderdeel te schenden van richtlijn 2010/30 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten, is de Commissie verplicht om in gedelegeerde verordening nr. 665/2013 houdende aanvulling van richtlijn 2010/30 met betrekking tot de energie-etikettering van stofzuigers, te kiezen voor een berekeningsmethode waarmee de energieprestatie van stofzuigers kan worden gemeten in omstandigheden die de reële gebruiksomstandigheden zo dicht mogelijk benaderen, en te eisen dat de stofcontainer van de stofzuiger tot een bepaald niveau wordt gevuld, daarbij evenwel rekening houdend met de vereisten inzake wetenschappelijke deugdelijkheid van de verkregen resultaten en juistheid van de aan de consument verstrekte informatie, zoals met name bedoeld in overweging 5 en artikel 5, onder b), van deze richtlijn.

Aldus moet aan twee cumulatieve voorwaarden zijn voldaan opdat de door de Commissie gekozen methode in overeenstemming is met de essentiële onderdelen van richtlijn 2010/30. Ten eerste moet de stofcontainer van de stofzuiger, om de energieprestatie ervan te meten in omstandigheden die de reële gebruiksomstandigheden zo dicht mogelijk benaderen, tot een bepaald niveau gevuld zijn. Ten tweede moet de gekozen methode voldoen aan bepaalde vereisten inzake de wetenschappelijke deugdelijkheid van de verkregen resultaten en de juistheid van de aan de consument verstrekte informatie.

(zie punten 68‑71)

2.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 78‑82)