Language of document :

Жалба, подадена на 22 февруари 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-683/15, Freistaat Bayern/Европейска комисия

(Дело C-167/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková)

Друга страна в производството: Freistaat Bayern

Искания на жалбоподателя

Комисията моли Съда:

да отмени обжалваното решение,

да отхвърли като неоснователно първото основание, изтъкнато в жалбата пред Общия съд,

да върне делото на Общия съд за произнасяне по останалите основания,

да осъди жалбоподателя в първоинстанционното производство да заплати съдебните разноски в първоинстанционното производство и в производството по обжалване, или при условията на евентуалност при връщане на делото на Общия съд последният да се произнесе с решението по същество относно съдебните разноски в първоинстанционното производство и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

Първо основание:

В точки 60—67 от обжалваното решение при определянето на изискванията за съдържанието на решението за започване на процедурата, Общият съд неправилно е тълкувал и приложил член 108, параграф 2 ДФЕС, член 6, параграф 1 от Регламент № 659/19991 и свързаната с тях практика на съдилищата на Съюза: източниците за финансирането на дадена помощ следва да се посочват в решението за започване на процедурата само по изключение и при особени обстоятелства.

Второ основание:

В точки 53—58 и 62 от обжалваното решение Общият съд неправилно е тълкувал решението за започване на процедурата, като не е изложил мотиви и не е отговорил на доводите на Комисията, в действителност решението за започване на процедурата обхваща метода на финансиране чрез бюджетни средства.

Трето основание:

В точки 70 и 71 от обжалваното решение Общият съд неправилно тълкува член 263, втора алинея ДФЕС и свързаната с него практика на съдилищата на Съюза, като приема, че при правото на участие на заинтересованите страни става въпрос за съществени процесуални изисквания по смисъла на член 263, втора алинея ДФЕС.

Четвърто основание:

В точки 72—75 от обжалваното решение Общият съд тълкува неправилно правото на участие по член 108, параграфи 2 и 3 ДФЕС, член 6, параграф 1 от Регламент № 659/1999 и практиката на съдилищата на Съюза относно последиците от нарушаването на правото на участие, като установява, че изявлението на страните по въпроса дали бюджетните средства са държавни ресурси, би могло да промени изхода на процедурата. В този контекст Общият съд е тълкувал неправилно и понятието държавни ресурси по член 107, параграф 1 ДФЕС, и понятието съществуващи помощи по член 108, параграф 1 ДФЕС, като е изопачил установените в обжалваното решение и изтъкнатите пред него факти и не е разгледал представените от Комисията доводи.

____________

1 Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, 1999 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41).